Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Rådet skal arbeide etter prinsippet om at personer med funksjonsnedsettelse skal ha mulighet til full deltakelse og likestilling i samfunnet. Rådet skal kunne medvirke i kommunale plan- og utviklingsprosesser slik at personer med funksjonsnedsettelse i størst mulig grad unngår problemer og slik at ”FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemminger” kan følges opp på lokalplanet.

Rådet skal holdes løpende orientert om kommunale saker som er under planlegging og/eller arbeid – i tillegg til at rådet er høringsinstans spesielt for plan og bygg.

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker til behandling, komme med forslag som kan bedre personer for funksjonsnedsettelses livsvilkår og se til at forslagene blir fulgt opp.

Rådet drøfter ikke enkeltsaker/individsaker.

Har du ønsker eller har ideer om endringer eller forbedringer som vil bidra til at person med funksjonsnedsettelser lettere kan delta i samfunnet, og dermed også bidra til at rådets målsetting oppnås, tar du kontakt med et av rådsmedlemmene.

Mer informasjon finner man i Bufdirs veileder

Rådet for personer med funksjonsnedsettelsers medlemmer for perioden 2019-2023:

Thor I H M_mini.JPGThor Ivar Harz Myrland - leder
Morten H_mini.JPGMorten Hansen
Laila H O_mini.JPGLaila Helen Opdal 
Anita H S_mini.JPGAnita Harrieth Stenberg

 

Rådmannens representant til utvalget er enhetsleder for Helse, omsorg og barnevern, Inger Linaker.