Fritt skolevalg følger disse prinsippene

 • Hovedprinsippet er at alle elever har rett til å gå på nærskolen og søkere med nærskoletilhørighet prioriteres ved kapasitetsutfordringer. Ved delt bosted mellom to foreldre regnes elevens folkeregistrerte adresse som bosted.
 • Dersom noen ønsker å gå på en annen skole enn nærskolen må man søke om det. Søknadsfristen for fritt skolevalg er 1. mars. Skolebyttet skjer ved oppstart av nytt skoleår.  Søknader om skolebytte etter denne datoen behandles ikke.
 • Elevens skyssutgifter dekkes av ny skole.
 • Søknad om skoleplass før oppstart i 1. klasse gjøres ved innmelding til ønsket skole.
 • Søknad om bytte av skoleplass sendes til den skolen du går på og behandles på enhetsledernivå.
 • Prioriteringskriterier i behandling av søknader
  • Det må være kapasitet på den nye skolen til å gjennomføre skolebyttet.
  • Elever som har flyttet innad i kommunen har rett til å beholde plassen ved sin opprinnelige skole selv om en ny skole betraktes som nærskole. Samtidig har de rett til å søke bytte om de ønsker det.
  • Elever som har fått skoleplass skal ikke flyttes til nærskolen mot sin vilje, heller ikke ved kapasitetsutfordringer.
  • Søknader kan ta hensyn til spesielle forhold. Slike forhold må da beskrives i søknaden.

 

Behandlet i SU ved Setermoen skole og Øvre Bardu skole 2022, vedtatt i OMS 2022