Innskriving av elever - skolestart 2024

Alle elever som er født i 2018 er skolepliktig i august 2024.  

Innskrivingsfrist er 1. mars.

Skjema for innmelding finner du her.

Spørsmål om innskriving rettes til tlf 913 215 50 (sekretær skole) eller epost malin.nordmo@bardu.kommune.no.

Utsatt skolestart

Barn kan søke om utsatt skolestart når spesielle forhold tilsier det. Begrunnet søknad med sakkyndig vurdering sendes: Bardu kommune, Enhet skole og barnehage, postboks 401, 9365 Bardu. Søknadsfrist: 1. mars

Fremskutt skolestart

Barn som er født før 01.04., kan søke om fremskutt skolestart.  Begrunnet søknad med sakkyndig vurdering sendes: Bardu kommune, Enhet skole og barnehage, postboks 401, 9365 Bardu. Søknadsfrist: 1. mars.

SFO

Når eleven er innmeldt i skolen, kan det søkes om plass i SFO.

Søknad/utmelding/endring av plass

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Vedtekter finner du her.

Melde flytting

Når en elev skal flytte fra en kommune til en annen, skal en melde fra om flytting på den skolen en flytter fra.  Denne skolen vil ordne med de nødvendige meldinger til ny skole.

Skoleruta

Klikk for å se skolerutene her.

Fritt skolevalg i Bardu kommune

Fritt skolevalg følger disse prinsippene.

 • Hovedprinsippet er at alle elever har rett til å gå på nærskolen og søkere med nærskoletilhørighet prioriteres ved kapasitetsutfordringer. Ved delt bosted mellom to foreldre regnes elevens folkeregistrerte adresse som bosted.
 • Dersom noen ønsker å gå på en annen skole enn nærskolen må man søke om det. Søknadsfristen for fritt skolevalg er 1. mars. Skolebyttet skjer ved oppstart av nytt skoleår.  Søknader om skolebytte etter denne datoen behandles ikke.
 • Elevens skyssutgifter dekkes av ny skole.
 • Søknad om skoleplass før oppstart i 1. klasse gjøres ved innmelding til ønsket skole.
 • Søknad om bytte av skoleplass sendes til den skolen du går på og behandles på enhetsledernivå.
 • Prioriteringskriterier i behandling av søknader
  • Det må være kapasitet på den nye skolen til å gjennomføre skolebyttet.
  • Elever som har flyttet innad i kommunen har rett til å beholde plassen ved sin opprinnelige skole selv om en ny skole betraktes som nærskole. Samtidig har de rett til å søke bytte om de ønsker det.
  • Elever som har fått skoleplass skal ikke flyttes til nærskolen mot sin vilje, heller ikke ved kapasitetsutfordringer.
  • Søknader kan ta hensyn til spesielle forhold. Slike forhold må da beskrives i søknaden.

 

Vanligvis søkes elever inn på en av barneskolene ved oppstart i 1. klasse for så å gå på denne skolen resten av barneskoletida. Samtidig ser vi at noen ganger er det elever som ønsker å bytte skole. Bakgrunnen for at elevene ønsker skolebytte varierer. Det kan være at de har delt bosted, ønsker å gå på en større/ mindre skole eller fordi de tenker at det vil være bedre for dem å gå på den andre skolen.

Videregående skole

Troms fylkeskommune har ansvar for det videregående skoletilbudet. Klikk her for å komme til fylkeskommunens hjemmesider.