Hjemmehjelpere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere jobber sammen i team for å løse de utfordringer vi står ovenfor.
Tjenesten er bemannet fra kl. 07.30 til 22.30 alle dager.
Tjenesten har også ambulerende natt-tjeneste som er stasjonert på Barduheimen sykehjem.

Hjemmetjenestens viktigste mål er:

Gi deg den service og trygghet du trenger for å kunne bo i ditt eget hjem så lenge det er mulig.

Hjelp ytes etter brukerens behov for pleie- og omsorgstjenester. Det kan være sykepleie, praktisk hjelp eller råd og veiledning i hjemmet, middagsombringing, trygghetsalarm.

Hjemmesykepleie - personrettet tjeneste i hjemmet

Hjemmesykepleie er en personrettet tjeneste i hjemmet

 • et tilbud til mennesker som bor hjemme og som på grunn av fysisk eller psykisk helsesvikt har behov for pleie og omsorg for å mestre dagliglivet.

Det betales ikke egenandel for hjemmesykepleie.

Praktisk bistand - hjemmehjelp

I henhold til Helse og omsorgstjenesteloven skal kommunen gi nødvendig hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål.

 

Målet for Pleie- og omsorgstjenesten i Bardu kommune er å kunne gi deg den service og trygghet du trenger for å kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Hjelpen kan omfatte: "praktisk bistand og opplæring til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker."

For ytterligere informasjon, les Praktisk hjelp i hjemmet

Hjelp i hjemmet tildeles ut fra faglig vurdering av behov.
Det betales egenandel for hjemmehjelp - se egen oversikt over satser for egenbetaling

Søknad

Søknadsskjema

 

Sendes til:

Pleie - og omsorgstjenesten,
Parkveien 24, 9360 Bardu

Vurderingsbesøk

Kommunens hjemmehjelpere kan tre støttende til med praktisk hjelp og bistand når du ikke lenger er i stand til å utføre dette selv.

Hjemmehjelp - praktisk hjelp i hjemmet - er en tjeneste som gis av hjemmetjenesten innen Pleie - og omsorgstjenesten i kommunen.

Hjemmetjenesten i Bardu kommune er en del av den integrerte tjenesten i kommunen som er delt inn i tre soner, Sone Sentrum, Sone Øvre Bardu og Sone Nedre Bardu.

Vurderingsbesøket foretas innen 1 uke av soneleder som vil komme hjem til deg på et besøk for å høre hva du trenger hjelp til, og på bakgrunn av dette dannes et bilde av dine behov, og vedtak fattes.
Hjelpen du får vil bli vurdert i samråd med deg ut fra din situasjon og den politiske vedtatte standarden på tjenesten. Der det er flere i husholdningen er dette en del av vurderingen. I vedtaket vil det stå hvor ofte du får hjelp, antall timer, hva du får hjelp til og hvor mye du skal betale i egenandel.

På grunn av redusert bemanning i forbindelse med høytider/ ferier, kan det skje endringer.

Praktisk hjelp i hjemmet omfatter:

Vask og stell av tøy

 • Sengeskift/ re opp seng
 • Klesvask i maskin i eget hjem, levere/ hente tøy fra vaskeri, legge sammen tøy
 • Stryking av pentøy og skjorter
 

Annet

 • Rengjøring av hus/leilighet
 • Hjelp til å vaske opp etter deg. Vi ber om at dine gjester vasker opp og rydder etter seg
 • Hjelp til handling
 • Oppdrag i bank/ post
 • Hjemmehjelperen kan også hjelpe deg med personlig stell, hjelp til bad, tilsynsbesøk.

Vi kan ikke hjelpe med:

 • Hovedrengjøring
 • Rengjøring/ banking av tunge tepper, madrasser
 • Flytting av tunge møbler
 • Vask og rydding av kjeller/ loftsbod, og rengjøring etter ombygging
 • Pussing av sølv, kobber, messing etc.
 • Vinduer som er vanskelig å komme til
 • Oppvask etter gjester
 • Vask av hus når du har feriegjester
 • Stryking/ rulling av tøy

Taushetsplikt

Alle ansatte i Pleie- og omsorgstjenesten har taushetsplikt.

Klare avtaler

Vi har som mål å komme til ditt hjem til avtalt tid, men av praktiske og uforutsette årsaker kan tidspunkt bli endret. Blir det store endringer vil vi gi deg beskjed.

Hva vi forventer av deg?

Du skal selv utføre de oppgaver du kan klare
Vi ønsker ikke å ta fra deg de oppgavene du selv kan klare.

Gi beskjed
Du må gi beskjed hvis du ikke er hjemme til avtalt tid.

Nøkkel
Kan du ikke låse opp selv, må du sørge for at vi får tilgang til en nøkkel, evt. at du kan få montert opp en nøkkelboks som hjemmetjenesten disponerer.

Husdyrhold
Husdyr skal ikke være til sjenanse for den som kommer for å hjelpe deg.

Rengjøringsredskaper
Det er viktig for oss at støvsuger, langkost, gulvklut og vaskebøtte er i orden og at du sørger for milde vaskemidler.
Vi setter stor pris på om du har en mild, flytende håndsåpe og et håndkle/ tørkerull slik at du hjelper oss med god håndhygiene.

Annet
Ved behov kan det bli nødvendig å ommøblere eller installere hjelpemidler, av hensyn til deg og de som skal hjelpe deg. Eksempler på slike hjelpemidler kan være personløfter, toalettstol, trappeheis, hev og senkbar seng.