Bosetting

Bosetting av flyktninger gjøres etter avtale mellom Bardu kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og Bardu kommune har lang tradisjon med å bosette flyktninger. De som bosettes har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge, og blir ordinære innbyggere i den kommunen de bosettes i. Flyktningtjenesten klargjør boliger før bosetting med det mest nødvendige av inventar og utstyr. De som bosettes kommer fra ulike asylmottak rundt om i landet eller direkte fra utlandet (overføringsflyktninger/kvoteflyktninger). Etter bosetting bistår Flyktningtjenesten med veiledning ut fra den enkeltes behov i tillegg til standardisert veiledning som gis til alle som bosettes (f.eks.bli kjent i nærområdet, boveiledning, veiledning rundt bekledning, aktivitetstilbud, økonomi, helsetilbud etc.).

I 2022 ble det bosatt 50 flyktninger i Bardu. De fleste fra Ukraina, men også fra Kongo og Syria. I 2023 har kommunestyret vedtatt å bosette inntil 90 flyktninger, under forutsetning at det er nok boliger og ressurser tilgjengelig.

Introduksjonsprogram

Målsetningen for introduksjonsordningen er å styrke flyktningers muligheter for deltakelse i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Målgruppen er flyktninger bosatt etter avtale med IMDi, med rett og plikt til introduksjonsprogram, og som er mellom 18 og 55 år.

Programmet skal tilpasses individuelt til den enkelte. Hver deltaker skal ha en integreringsplan som skal utarbeides i samarbeid med den enkelte. Planen skal si noe om noe om den enkeltes hovedmål, delmål og om hvilke tiltak/aktiviteter som skal inngå i deltakerens introduksjonsprogram. Planlagt tidsperiode, samt hvem som er ansvarlig for de ulike tiltakene og aktivitetene skal fremkomme. Integreringsplanen skal evalueres minimum en gang hvert halvår, og/eller ved vesentlig endring.

Lovhjemmelen for arbeidet og ansvaret rundt introduksjonsprogrammet er regulert i Lov om introduksjonsprogram og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Loven finner du her

Integrering

Flyktningtjenesten, og våre samarbeidspartnere, jobber for at bosatte flyktninger skal bli kjent med norske systemer og verdier, og for at de skal ta del i norsk utdannings- og arbeidsliv. For at flyktninger skal bli integrert i Bardusamfunnet er vi avhengig av at innbyggerne i Bardu er med og inkluderer de.

Har du mulighet til å dele litt av din fritid en gang iblant? Vi har flere bosatte som gjerne ønsker seg en turkamerat eller samtalepartner, og Flyktningtjenesten har også organiserte aktiviteter hvor vi gjerne ønsker at flere norsktalende skal delta. Blant annet samarbeider Flyktningtjenesten og Bardu Røde Kors om språkkafe, og Flyktningtjenesten arrangerer i tillegg annen gruppeaktivitet. Ta kontakt dersom du kan tenke deg å være med på å fremme både trivsel og til å styrke språkkunnskaper.