Enhet landbruk har ansvar for forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler som gjelder landbruket. Enheten har videre ansvaret for viltforvaltning herunder elgforvaltning og fallvilt, det interkommunale skadefellingslaget for rovvilt, avholdelse av jegerprøveeksamen, samt å jobbe for at kommunen har tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og en velfungerende veterinærvaktordning.

Vi er førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge i landbrukssaker. Enheten ønsker å ha en aktiv rolle i forhold til næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk med tilleggsnæringer. Vi ønsker og å være en samarbeidspartner med næring omkring øvrige næringer med tilknytning til landbruket i kommunen.

Aktuelle lover med forskrifter:

Naturmangfoldloven, Jordloven, Konsesjonslov, Odelsloven, Skogloven, Viltloven, Hundeloven, Forurensningsloven mfl.

Åpningstid

Du finner oss i Veksthuset i Bardu kommune, her ønsker vi deg velkommen dersom du har spørsmål om landbruk. Det være seg spørsmål om forvaltning eller fag.

Vi prøver å være betjent i kommunens åpningstid:

  • Vinter: 08.00 - 15.45
  • Sommer: 08.00 - 15.00

Ta kontakt med en av oss for å avtale møte.