Kommunene har ansvar for å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og administrere klinisk vaktordning, jfr Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven § 3 a).

Det interkommunale veterinærsamarbeidet skal ivareta kommunenes lovpålagte ansvar, sikre en fungerende klinisk veterinærtjeneste på dagtid og en fungerende vaktordning, samt sikre innbyggernes og landbruksnæringenes interesser på tvers av kommunegrensene.

Det interkommunale veterinærsamarbeidet er et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 b, og Salangen kommune fungerer som administrativ vertskommune.

Veterinærsamarbeidet inkluderer til sammen 4 fast ansatte veterinærer med 25,5% stilling hver. Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for veterinærene. Dette reguleres etter gjeldende lov og avtaleverk i kommunal sektor. I forhold til krav som veterinærene i medhold av inngått avtale måtte fremme mot vertskommunen, er kommunene solidarisk ansvarlige.

I tillegg er Salangen kommune som vertskommune driftansvarlig og har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt i kommunene Bardu, Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen.

Ordningen med veterinærvakter er etablert i henhold til lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelse-personell § 3 a.

Ordningen med veterinærvakter skal sikre at det i kommunal/interkommunal regi blir etablert klinisk vakt for veterinærer i alle deler av landet slik at nødvendig veterinærhjelp kan skaffes utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakten er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og viktig for å opprettholde god dyrevelferd.