Åpningstider

Tirsdager 09.00 - 14.00  

Torsdager 11.00 - 18.00       

Endringer i åpningsdager/tider (helligdager etc.)

Gjeldende dager er Steiland miljøstasjon stengt:   

2024

 • 26 og 28 mars 
 • 9. mai
 • 16. mai
 • Uke 52 -julen 2024

                    

Deponi -et permanent disponeringssted for avfall

Deponi er et permanent disponeringssted for avfall ved deponering av avfallet på eller under bakken.

Et deponi, tidligere kalt søppelfylling, er en åpen plass hvor avfall deponeres. Deponering var lenge den vanligste måten å kvitte seg med avfall på. I dag er det et uttalt mål at man vil legge minst mulig avfall på deponi.

Å deponere avfall vil si å gi det en forsvarlig sluttbehandling. Fra 1. juli 2009 ble det innført et forbud mot å deponere nedbrytbart avfall i Norge. Det betyr at det nå er kun tillatt å deponere Inert avfall.

 • Inert avfall - avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning. Inert avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller kjemisk, det er ikke biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en måte som kan medføre forurensning av miljøet eller være til skade for menneskers helse. Avfallets totale utlekkingsegenskaper og innhold av forurensende stoffer og sigevannets økotoksisitet må være ubetydelige, og framfor alt ikke representere noen fare for kvaliteten på overflatevann og/eller grunnvann.

Dette avfallet kan leveres på Steiland

Husholdning

Bildekk, papp, papir, metaller, treverk, bygningsavfall, hageavfall, restavfall, farlig avfall, batterier, impregnert treverk, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall, glass, klær, fritidsbåt inntil 15 fot mm.

Næringsdrivende/ lag og foreninger

Aktører med organisasjons nummer levere etter de gjeldende lover og regler som til enhver tid er pålagt å følge ved levering av næringsavfall.

 • Avfall veies etter type fraksjoner
 • Faktureres.
 • Deklarasjon leveres elektronisk før deklarasjonspliktig avfall leveres.

De firma som har gitt Drift teknisk/kommunalteknisk fullmakt for å deklarere fakturers et engangsgebyr for deklarasjon.

Ta kontakt for priser.

Dekk

Forhandler av dekk har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur.

Viktig informasjon ved levering av asbest

Asbest som leveres som avfall skal være emballert i to lag bygningsplast 0,20, teipet og tett. Fortrinnsvis levert på pall. Emballasjen skal være merket: «asbest» før avfallet leveres.

Hvis ikke korrekt innpakket etter gjeldende forskrift (Avfallsforskriften kap. 9) vil levering bli avvist. Ta gjerne kontakt med oss i forkant for veiledning angående innpakning og levering.

Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr ved innpakking.

Elektronisk og elektrisk avfall (Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, avfallsforskriften)

Forhandler/utsalgssted:

 • Forhandler skal ta EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt i retur i butikklokale eller på tilsvarende sted i umiddelbar nærhet av dette. Forhandler skal også ta imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

Kommunen:

 • Skal sikre at det finnes tilbud i kommunen der innbyggere kan levere EE-avfall, uten kostnad.  For EE-avfall fra næring kan det i noen tilfeller kreves et vederlag for mottak og lagring.
 • Skal sikre at EE-avfallet skilles fra annet avfall og oppbevares på et egnet og trygt sted. Dette innebærer også sikring av utstyret for å forhindre tyveri.
 • Har informasjonsplikt mot egne innbyggere om hvordan EE-avfall skal kastes, og at kommunen har egnede mottakssteder.

Hva skal man tenke på før vinduer og bygningsglass skal avhendes?

 

Vindu med PCB eller klorparafiner 

 • Norske isolerglassruter fra perioden 1965–75 kan inneholde PCB og skal dermed behandles som farlig avfall. Importerte vinduer kan inneholde PCB helt frem til 1980. På metallisten mellom glasslagene finner du som regel påstemplet produksjonsår/-dato og hvem som har produsert vinduet. Finner du ikke årstallet, men har mistanke om innhold av PCB, må vinduet leveres til kommunalt mottak for farlig avfall.
 • Isolerglassruter fra 1970 – 1990 kan inneholde klorparafiner i lim og tetningslisterog skal leveres godkjent mottak for farlig avfall.

Kan inneholde miljøgiftene:

 • PCB (Polyklorerte bifenyler)
 • PCB er en stoffgruppe som finnes i bl.a. kondensatorer og strømgjennomføringer. PCB har gode brannhemmende og isolerende egenskaper. PCB har vært forbudt i nye produkter i Norge siden 1980. Det er viktig at PCB-holdig avfall håndteres riktig og sikkert, ved for eksempel rehabilitering eller rivning av bygg.
 • PCB har en hormonforstyrrende effekt, og er tungt nedbrytbart i kroppen. Det kan gi skader på arvematerialet og kan gi misdannelser hos barn. PCB er også kreftfremkallende.

Er klorparafiner farlig for mennesker?

 • I likhet med pcb gjør ikke klorparafiner oss akutt syke. Stoffene bygger seg derimot opp i kroppen over tid, og overføres til barn gjennom morsmelk. De kan føre til nedsatt vekst, forsinket utvikling og effekter på hukommelse og læring (det vil si effekter på utvikling av hjernen). De såkalte kortkjedete klorparafinene kan også være kreftfremkallende.
 • Vinduer med pcb eller klorparafiner utgjør ingen nevneverdig fare så lenge de står i et hus. Det er når de skal skiftes ut det er viktig at de håndteres på en måte slik at disse stoffene ikke slipper ut.

Hva skal man tenke på før vinduer og bygningsglass skal avhendes?

 • For at vinduer og isolerglass skal sikres lang levetid og få andre ønskede egenskaper, er det benyttet stoffer i fugelimet som gjør at vinduer og isolerglass kan bli klassifisert som farlig avfall når de avhendes. Fugelimet finnes mellom glassene, langs sidene på isolerglass. Det kan også være asbest i vinduskitt.

Det er ikke tillatt med ombruk av vinduer og isolerglass som er klassifisert som farlig avfall.

Avfall som ikke kan leveres

 • Ammunisjon, eksplosiver eller selvantenlige stoffer
  • Selvantennende materiell, som kluter med linolje må fuktes med vann før levering.
  • Sprengstoff/ammunisjon - kontakt politiet.
 • Gamle/ubrukte medisiner - leveres til apotek.
 • Matavfall
 • Trær
 • Døde dyr
 • Bilvrak og andre større konstruksjoner

Takk for at dere på denne måten hjelper Bardu Kommune med å oppfylle lovkravet på en best mulig måte.

Levering mot betaling

Husholdning

Kr 50,- for avfall levert med personbil.

Kr 200,- for avfall levert med henger.

Kr 350,- for traktor, kassebil, ol.

Betaling med kort.

 

Næring/lag og foreninger

Aktører med organisasjons nummer levere etter de gjeldende lover og regler som til enhver tid er pålagt å følge ved levering av næringsavfall.

 • Avfall veies etter type fraksjoner
 • Faktureres.
 • Deklarasjon leveres elektronisk før deklarasjonspliktig avfall leveres.

De firma som har gitt Drift teknisk/kommunalteknisk fullmakt for å deklarere fakturers et engangsgebyr for deklarasjon.

Ta kontakt for priser.

steiland søppelpose

Vi er opptatt av sikkerhet!

 • Fartsgrense på stasjonen er 10 km/t
 • Det er ikke lov til å ta med noe ut fra miljøstasjonen som andre har kastet.
 • Røyking forbudt
 • Barn (under 12 år) og dyr må være i bilen.
 • Hvis du skal levere restavfall i sekk må den være gjennomsiktig. 
 • Hvis farlig avfall som batterier eller brennbar væske havner på feil sted kan det oppstå farlige situasjoner.
 • Alle avfallssorter er merket/skiltet
Barn adgang forbudt på miljøstasjonen

Noen forhåndsregler på Miljøstasjonen

Røyking forbudt_100x134.pngJakt forbudt_100x134.png

Det er heller ikke lov til å ta med seg gjenstander ut som er kastet fra før av en annen person. Se egen info.