For personer med store og sammensatte behov, og behov for langvarige og koordinerte tjenester, gjelder ofte

  • komplekse og vanskelige utfordringer som går på tvers av ulike ansvarsområder
  • fragmenterte tjenester gjør det vanskelig å ivareta helheten
  • behov for at tjenestene samordnes og samarbeider

Rett til barnekoordinator

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c.

Kommunen har plikt til å oppnevne barnekoordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a.

Kommunens plikt til å tilby barnekoordinator gjelder frem til barnet fyller 18 år.  Barnekoordinator kan innvilges før fødsel.

For å ha rett på barnekoordinator må barnet ha alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, av somatisk, psykisk, fysisk, rusrelatert, sosial, kognitiv eller sensorisk art og kombinasjoner av disse. Det er ikke et vilkår at barnet har fått en diagnose. 

Det må gjøres en helhetsvurdering av om tilstanden til barnet eller ungdommen er alvorlig. Det sentrale er hvilken negativ betydning sykdommen, skaden eller den nedsatte funksjonsevnen har for barnets eller ungdommens helsetilstand og hjelpebehov. Videre må det vurderes hva tilstanden kan føre til av nedsatt funksjons- og mestringsevne, invaliditet, sykdomsutvikling, smerte eller nedsatt livsutfoldelse. Om tilstanden vil føre til tap av viktige kroppsfunksjoner eller sanser er blant sentrale temaer.

Barnekoordinators oppgave

vil være å sørge for:

  • koordinering av det samlede tjenestetilbudet.
  • å ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.
  • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet.
  • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner, at familien og barnet gis veiledning i deres kontakt med disse.
  • og at det formidles kontakt eller henvisning videre til slike tjenester eller organisasjoner.
  • fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Barnekoordinator og vanlig koordinator- forskjeller og likheter

Vilkårene for rett til barnekoordinator er noe mer omfattende enn for alminnelig koordinator. Til gjengjeld innebærer barnekoordinator en utvidet koordinatorordning sammenlignet med alminnelig koordinator, ved at den tildeles familien.

Retten til barnekoordinator gjelder der barnet eller ungdommen er under 18 år. Det er ingen øvre aldersgrense for vanlig koordinator.

En annen forskjell er at barnekoordinator kan oppnevnes før fødsel.

Hvordan søker jeg?

Du kan søke på vanlig søknadskjema; Søknads skjema om helse og omsorgstjenester 

Kommunen skal selv tilby tjenesten barnekoordinator til familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Du kan ta kontakt med Koordinerende enhet for barn og unge og ta initiativ til å få en barnekoordinator. 

Selv om familien ikke får en barnekoordinator, skal du få et tilbud av kommunen som baserer seg på samarbeid mellom tjenestene og du har rett til å få et helhetlig tilbud.

 

Søknadsskjema som sendes pr post til:

Bardu kommune

Koordinerende enhet for barn og unge

Fogd Holmboes gt 56,  9360 BARDU

Evt digitalt via skjema: Pleie- og omsorgstjenester (KF-208)

 

Hvordan klager jeg om jeg ikke får tjenesten?

Dersom du mener du har rett til en barnekoordinator og ikke har fått det, kan du klage til kommunen evt videre sak via Statsforvalteren. Henvis til pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 Klage.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende.

 

 

Aktuelt Lovverk

Retten til barnekoordinator er lovpålagt i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2a. 

Plikten til å samarbeide mellom tjenestene er i tillegg lovpålagt i mange lover:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 og 7-2a

Barnevernloven § 15-8 og § 15-9 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5c

Nav-loven §15 og §15a

Sosialtjenesteloven §13

Familievernkontorloven § 1a

Opplæringsloven § 4A-14 o§ 15-8

Privatskoleloven § 3-6a 

Spesialisthelsetjenesteloven §2-1e  § 2-5 og § 2-5a

Barnehageloven § 2b

Krisesenterloven § 4

Tannhelsetjenesteloven § 1-4a

 

Aktuelle veiledere og stortingsmeldinger

Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier (15.september 2022)

Likeverdsreformen

Forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester - Lovdata (01.08.2022)

Lov om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator) - Lovdata