Vi varsler tilsyn og feiing på SMS

Før besøket får du et varsel per SMS eller brev som forteller deg når vi kommer. Er du usikker på om korrekt telefonnummer er oppført på deg, kan du sjekke dette på Kontakt- og reservasjonsregisteret | Hjelpesider for fellesløsninger (difi.no)

Du må være tilstede når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen eller fritidsboligen. Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Feieren er uniformert og skal alltid kunne fremvise legitimasjon.

Tilsyn med fyringsanlegg

Dette kontrolleres:

  • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
  • om ildsted og skorstein er montert etter gjeldene lovverk/monteringsanvisning
  • om det er behov for feiing
  • om feieren har tilgang til skorsteinen

I tillegg veileder vi i spørsmål om fyring, røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier, fyringsøkonomi og generell brannsikkerhet i hjemmet.

Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg om at du viser oss at manglene er utbedret.

Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren. Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig fremdriftsplan om hvordan og når avvikene blir utbedret. Det er beboernes sikkerhet det handler om, og det er dere som kan gjennomføre de brannforebyggende tiltakene som anbefales for å bo tryggest mulig.

Husk å stenge alle spjeld og ventiler. Har du peis, kan det lønne seg å henge et vått klede foran åpningen. Ikke bruk ildstedet dagen feiingen er varslet.

Feiing fra tak

Sett fram godkjent bakkestige. Stigen må være i metall. I de tilfellene hvor det er mer enn 5 meter fra bakke til tak må stigen være festet med godkjent sklisikring. Stigen skal nå fra bakkenivå til cirka 1 meter over takrennen.

Se til at det er stigetrinn på taket fram til skorsteinen. Er det flere skorsteiner skal det være montert gangbro mellom dem eller trinn til alle skorsteiner.

Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy skal den ha feieluke eller plattform.

Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen.

Gjeldende NS EN (Norsk Standard) standarder for slike produkter er å forstå som preaksepterte løsninger.

Hva koster det?

Se priser lenger ned på siden.

Fritak fra feie- og tilsynsavgift

Hvis du ikke bruker fyringsanlegget ditt og ønsker å søke om fritak for avgiften, kan du gjøre det ved å fylle ut følgende skjema: Søknad om fritak fra feie- og tilsynsavgift.pdf

En eiendom som er ubebodd, er under oppussing, eller er lagt ut for salg gir ikke grunnlag for fritak. Fritak gjelder fyringsanlegg som ikke er i bruk. Alle ildsteder må være frakoblet og skorsteinen plombert eller blendet. Dersom skorsteinsløpet tas i bruk igjen, plikter eier å melde fra til feiervesenet.

Ildsted og skorstein

Som huseier er du forpliktet til å melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.

Bruk gjerne Norsk Varmes meldeskjema og sjekkliste, eller skjema som medfølger ildstedet.

Skjema for melding om nytt ildsted finner du her: Bardu brann og redning (cubit.no) 

Eventuelt kan du sende melding om nytt ildsted som epost til; forebyggende@bardu.kommune.no eller som brevpost til; Bardu brann og redning, Infanteriveien 11, 9360 Bardu.

Installering, endring og reparasjon av ildsted

Installering, endring og reparasjon av ildsteder krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovgivningen, så lenge tiltaket skjer i et eksisterende byggverk og innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Det er stilles ikke formelle krav til montør eller kontrollør. Feilmontering av ildsted kan få alvorlige følger. Det er derfor viktig at ildstedet monteres i henhold til monteringsanvisning. Norsk brannvernforening administrerer og sertifiserer fagansvarlige i butikk, kontrollører og montører i forbindelse med Norsk Varmes bransjeskole. Her kan du finne fagfolk som kan dokumentere sin kunnskap.

Oppføring og rehabilitering av skorstein

Oppføring og rehabilitering, av skorstein er derimot søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Skjema for melding om rehabilitering av skorstein/ny skorstein finner du her: Bardu brann og redning (cubit.no)

Eventuelt kan du sende melding om rehabilitering av skorstein/ny skorstein som epost til; forebyggende@bardu.kommune.no eller som brevpost til; Bardu brann og redning, Infanteriveien 11, 9360 Bardu.

Brannsikkerhet i egen bolig

Sikkerhverdag.no gir deg tips om hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også informasjon til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.
 

​Les mer om brannsikkerhet her: Sikker hverdag (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).