Beredskap

Bardu brann og redning er organisert i lag av heltidspersonell (formann og brannvernsoldater) med døgnkasernert vakt. Støttestyrken består av 16 deltidspersonell. Avdelingen skal ha kvalifisert personell og tilstrekklig materiell til å håndtere omfattende branner og ulykker og de oppgaver som brannvernlovgivningen pålegger kommunene.

Forebyggende

Avdelingens hovedmål er gjennom risikobasert forebyggende arbeid å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Målene når vi gjennom å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i samarbeid med andre aktører i kommunene, samt å gjennomføre brannforebyggende tilsyn. Feiervesenet har også tilhørighet til avdelingen.

Samarbeidsområder

Bardu kommune har inngått samarbeidsavtale om det forebyggende arbeidet med kommunene Salangen og Lavangen. Formålet er å styrke brannvernet i regionen samt å skape et bredere brannteknisk miljø. I avtalen inngår felles brannsjef, overordnet vakt, forebyggende avdeling og feiervesenet.

Bekymringsmeldinger

Branntips.no er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold.
Dersom du sender inn en bekymringsmelding, vil den behandles i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av innkomne saker. Vi trenger opplysninger om deg for å kunne ta kontakt hvis vi har spørsmål om din bekymringsmelding. Dine kontaktopplysninger vil ikke deles med noen uten ditt samtykke.

Branntips-banner-VG-320x250-max_100_kb-Patrik.jpg

Boligtilsyn og feiing

Kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Fritidsboliger omfattes av feie- og tilsynstjenester på lik linje med helårsboliger.

Behovet for feiing vurderes blant annet på bakgrunn av registrerte fyringsvaner, sotmengde, hvordan det fyres og hva det fyres med. Gjennomføring av tilsyn er også behovsprøvd og basert på risiko. Byggverket, omgivelsene, kvaliteten på fyringsanlegget og hvordan det fyres er eksempler på hva det ses etter. Behovsprøvd feiing og tilsyn betyr at noen boliger/fritidsboliger vil få årlig besøk av feieren, mens andre kan oppleve at det tar opptil flere år mellom hver gang feieren kommer på besøk.

 

Vi varsler tilsyn og feiing på SMS

Før besøket får du et varsel per SMS eller brev som forteller deg når vi kommer. Er du usikker på om korrekt telefonnummer er oppført på deg, kan du sjekke dette på Kontakt- og reservasjonsregisteret | Hjelpesider for fellesløsninger (difi.no)

Du må være tilstede når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen eller fritidsboligen. Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Feieren er uniformert og skal alltid kunne fremvise legitimasjon.

 

Tilsyn med fyringsanlegg

Dette kontrolleres:

  • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
  • om ildsted og skorstein er montert etter gjeldene lovverk/monteringsanvisning
  • om det er behov for feiing
  • om feieren har tilgang til skorsteinen

I tillegg veileder vi i spørsmål om fyring, røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier, fyringsøkonomi og generell brannsikkerhet i hjemmet.

Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg om at du viser oss at manglene er utbedret.

Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren. Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig fremdriftsplan om hvordan og når avvikene blir utbedret. Det er beboernes sikkerhet det handler om, og det er dere som kan gjennomføre de brannforebyggende tiltakene som anbefales for å bo tryggest mulig.

Husk å stenge alle spjeld og ventiler. Har du peis, kan det lønne seg å henge et vått klede foran åpningen. Ikke bruk ildstedet dagen feiingen er varslet.

 

Feiing fra tak
Sett fram godkjent bakkestige. Stigen må være i metall. I de tilfellene hvor det er mer enn 5 meter fra bakke til tak må stigen være festet med godkjent sklisikring. Stigen skal nå fra bakkenivå til cirka 1 meter over takrennen.

Se til at det er stigetrinn på taket fram til skorsteinen. Er det flere skorsteiner skal det være montert gangbro mellom dem eller trinn til alle skorsteiner.

Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy skal den ha feieluke eller plattform.

Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen.

Gjeldende NS EN (Norsk Standard) standarder for slike produkter er å forstå som preaksepterte løsninger.

 

Ta kontakt om du har spørsmål

Dersom du har spørsmål om tilsyn, feiing eller varsling kan du kontakte oss på telefon:

Feier Anders Mortensen tlf: 907 09 313

Eventuelt kan du sende oss en mail: forebyggende@bardu.kommune.no

 

Hva koster det?

Se priser lenger ned på siden.

Fritak fra feie- og tilsynsavgift

Hvis du ikke bruker fyringsanlegget ditt og ønsker å søke om fritak for avgiften, kan du gjøre det ved å fylle ut følgende skjema: Søknad om fritak fra feie- og tilsynsavgift.pdf

En eiendom som er ubebodd, er under oppussing, eller er lagt ut for salg gir ikke grunnlag for fritak. Fritak gjelder fyringsanlegg som ikke er i bruk. Alle ildsteder må være frakoblet og skorsteinen plombert eller blendet. Dersom skorsteinsløpet tas i bruk igjen, plikter eier å melde fra til feiervesenet.

 

Ildsted og skorstein

Som huseier er du forpliktet til å melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.

Bruk gjerne Norsk Varmes meldeskjema og sjekkliste, eller skjema som medfølger ildstedet.

Skjema for melding om nytt ildsted finner du her: https://skjema.cubit.no/tenant/fire/fireplace-installation/650a9c57e16d77786bbf7de1

Eventuelt kan du sende melding om nytt ildsted som epost til; forebyggende@bardu.kommune.no eller som brevpost til; Bardu brann og redning, Infanteriveien 11, 9360 Bardu.

 

Installering, endring og reparasjon av ildsted

Installering, endring og reparasjon av ildsteder krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovgivningen, så lenge tiltaket skjer i et eksisterende byggverk og innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Det er stilles ikke formelle krav til montør eller kontrollør. Feilmontering av ildsted kan få alvorlige følger. Det er derfor viktig at ildstedet monteres i henhold til monteringsanvisning. Norsk brannvernforening administrerer og sertifiserer fagansvarlige i butikk, kontrollører og montører i forbindelse med Norsk Varmes bransjeskole. Her kan du finne fagfolk som kan dokumentere sin kunnskap.

 

Oppføring og rehabilitering av skorstein

Oppføring og rehabilitering, av skorstein er derimot søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Skjema for melding om rehabilitering av skorstein/ny skorstein finner du her: https://skjema.cubit.no/tenant/fire/chimney-installation/650a9c57e16d77786bbf7de1

Eventuelt kan du sende melding om rehabilitering av skorstein/ny skorstein som epost til; forebyggende@bardu.kommune.no eller som brevpost til; Bardu brann og redning, Infanteriveien 11, 9360 Bardu.

 

Brannsikkerhet i egen bolig

Sikkerhverdag.no gir deg tips om hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også informasjon til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.
 

​Les mer om brannsikkerhet her: Sikker hverdag (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Fyrverkeri

Søke om salg av fyrverkeri eller pyrotekniske effekter

Skjema for søknad om salg av fyrverkeri eller pyrotekniske effekter finner du på følgende lenke: https://skjema.cubit.no/tenant/fire/pyrotechnics-sale/650a9c57e16d77786bbf7de1

Søknaden må være innsendt innen 1. mai. Salg til forbruker er bare lovlig i perioden 27. - 31. desember, jf. forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §§ 9-2 og 9-4.

Søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri

Dersom du ønsker å bruke fyrverkeri utenom nyttårsaften må du sende inn søknad til det lokale politiet og brannvesenet. Søknaden sendes til politiet via e-post: post.troms@politiet.no Søknaden bør sendes inn minimum tre uker før avfyringen skal skje.

Følgende søknadsskjema skal benyttes og sendes til politiet via e-post: Søknad+om+tillatelse+til+avfyring+av+fyrverkeri (2).pdf

Melding om overnatting og store arrangementer

Melding om overnatting i ikke godkjente overnattingslokaler

Har du planer om å benytte lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, som for eksempel skoler, barnehager eller andre offentlige bygg, må du melde fra til brannvesenet. Meldingen bør sendes minimum tre uker før overnatting skal skje.

Overnatting i skoler, kirker, idrettshaller og andre bygg som ikke er beregnet for overnatting vil føre til at risikoen i bygget endres (unormal risiko). Ved unormal risiko må eier og virksomhet/ bruker undersøke behovet for å iverksette ekstraordinære tiltak for å kompensere for denne endringen i risiko. Eier/ virksomhet må ha et internkontrollsystem og en risikoanalyse som ivaretar sikkerheten i sitt bygg.

Ved overnatting på skoler ol. skal følgende informasjon meldes til brannvesenet:
- Tidspunkt og sted for overnatting
- Ansvarlig for overnattingen med kontaktinformasjon
- Kontaktperson på stedet, med telefonnummer denne personen kan nås på
- Antall overnattende

Det skal foreligge en risikoanalyse. I denne må blant annet følgende forhold være vurdert:
- Behovet for opplæring til ansvarlig i forhold til rømningsplaner og slokking
- Behovet for ekstra vakthold og våken nattevakt
- Behov for antall ansvarshavende i forhold til antall overnattende
- Hvor i bygget er det beste stedet for overnatting

Følgende lenke inneholder skjema som fylles ut og sendes til brannvesenet: https://skjema.cubit.no/tenant/fire/accommodation-notice/650a9c57e16d77786bbf7de1

 

Melding om store arrangementer og festivaler

Ved store arrangementer og festivaler er det meldeplikt til brannvesenet i kommunen.

Den som er ansvarlig for  andre store arrangementer og festivaler, skal i god tid i forveien melde fra til brannvesenet i kommunen. Det gjelder dersom arrangementet avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til slike formål (Brann- og eksplosjonsvernloven av 2002, § 7)

I forbindelse med meldingen må det foreligge dokumentasjon som viser hvordan sikkerheten ivaretas, deriblant:
• Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, stedsangivelse m.v
• Risikoanalyse: Kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikkerhetstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer.
• Beskrivelse av bygningens utforming og tilhørende installasjoner eller utstyr, slik som alarm-/lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning.
• Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksomhet samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning.
• Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomst, bredde osv) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver
• Prosedyrer for evakuering
• Oversikt over sikkerhetspersonell: Antall, rutiner og ansvar. Gjennomført opplæring/øvelse osv.
• Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i byggverk/område

Kommunen kan kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann. Det kan også fastsettes nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Den enkelte kommune kan ha gitt lokale forskrifter om meldeplikten.

Melding bør sendes i god tid før arrangementet, bl.a. fordi noen saker kan falle inn under plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette gjelder spesielt der bygningssikkerheten ikke er tilstrekkelig dokumentert, og/eller forutsetningene for bruk av bygning blir vesentlig endret som følge av arrangementet.

 

Følgende lenke inneholder skjema som fylles ut: https://skjema.cubit.no/tenant/fire/event-notice/650a9c57e16d77786bbf7de1