Alle som skal ha tømt septiktanken 2020 vil bli registrert i et elektronisk register.

Driftsplan for slaminnsamling / tømmekalender vil bli opplyst på hjemmesiden til Bardu kommune.

Kontraktsfestet utfører Perpetuum AS gir denne informasjonen

Vi benytter moderne avvanningsbiler der teknologien baserer seg på flokkulering/koagulering ved tilsetting av godkjent polymér, Flopam EM 440 LH, som er registrert og risikovurdert i vårt stoffkartotek. Innblanding av polymer skjer ved at 10 l polymer blandes med 2000 l vann. Denne blandingen tilsettes deretter råslammet i et blandingsforhold som erfaringsvis i snitt består av 10% polymervann og 90% råslam. Tørrstoffinnholdet i ferdig avvannet slam ligger på et snitt på 18 % og rejektvann returneres til tømt tank.  Denne teknologien er både effektiv, økonomisk og miljøvennlig. Bilene er også svært godt egnet til råslamkjøring da tankens totale volum er 9 + 4,5 m3. Dette gir en hensiktsmessig utnyttelse av kjøretøyet selv om avvanningsenheten ikke benyttes.

Gjennomføring tømming av septiktank ved private slamavskillere/septiktanker

Ved tømming av septiktank suges alt slammet inn i bilen. Prosessen med tilsetting av polymer avhenger av slammet beskaffenhet og det avgjør mengden polymer som tilsettes. Deretter brukes bilen teknologi til å skille vannet fra slammet. Slammet blir værende igjen på bilen, mens vannet blir pumpet tilbake i tanken. Septiktanken vil derfor være nesten full av vann når tømmingen avsluttes. Det vil også være noe slam igjen i tanken da vannet blander resterende slam og får det til å flyte til toppen av vannet etter en stund. Mengden av slam som er igjen i septiktanken er da svært lite.

Polymeren binder seg med slammet og blir hovedsakelig igjen på bilen. Resterende polymer som er i vannet er svært lite og er også biologisk nedbrytbart slik at den forsvinner etter en stund i vannet. Dette er en teknologi som brukes nesten av alle landets kommuner.

Det avvannet slammet som er igjen på bilen blir fraktet til kommunens område for deponering.

Funksjonsbeskrivelse

For en enkel forståelse av avvanningsprosessen, så kan prosessen deles inn i tre faser:

1. Oppsugning av slam inkl. polymertilsetning

Slam suges opp fra septik‐/slamutskiller ved hjelp av vakum i slamkammeret.

Slammet tilføres riktig mengde polymer fra doseringssystemet. Dette skjer slik:

- automatisk samtidig som slammet suges opp.

- manuelt etter at slammet er sugd inn på samlekammeret og homogenisert. 

 

Avvanning skjer i samlekammeret, og kontrolleres visuelt gjennom se-glass.

Septik tegning 1.JPG

2. Avvanning av slam i avvanningsanlegg på bil

Avvanningsprosessen skjer automatisk ved at;

Avvannet slam tilføres avvanningsanlegget med gravitasjon/trykk fra samle-kammeret. En ultralydsensor kontrollerer nivået av slam i avvanningsanlegget.

Separasjonen av vann og slam skjer over silplatene i avvanningsanlegget. Avvannet slam trykkes ut og gjennom rørsystemet inn i slamkammeret. Rejektvannet (returvannet)renner ned i rejektvannstanken under avvanningsanlegget,

og pumpes tilbake til samme septik‐/slamtank.

Slamvolumet reduseres med 75 - 85 %. Dvs 75 - 85 % av rejektvannet returneres tilbake til samme septiktank/slamutskiller.

På grunn av rester i septiktank/slamutskiller og slange kan det se ut som det er slam igjen i tanken etter rejektvannet er fylt tilbake. Dette er svært små mengder og har ingen betydning for septitankens/slamutskillerens kapasitet.

Septik tegning 2.JPG

3. Tømming av avvannet slam

Avvannet slam i slamkammeret fjernes ved at hele tanken tippes opp og avvannet slam tippes i lagunen.Septik tegning 3.JPG