Søskenmoderasjon

For familier med mer enn ett barn i barnehage gis moderasjon på 30 % for det andre barnet. For det tredje barnet og eventuelt flere barn er det gratis barnehageplass fra 1.8.2023. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.

Det gis 30 % søskenmoderasjon i SFO for de som har søsken i SFO eller barnehage.

Du slipper å søke om søskenmoderasjonen, det beregnes automatisk i vårt datasystem. Det gis ikke moderasjon på kostutgifter.

Regler for moderasjon vedtas av kommunestyret og er regulert av Forskrift for foreldrebetaling i barnehager.

Redusert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage:

 1. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Kostpenger kommer i tillegg.
 2. 20 timer gratis oppholdstid i uken for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt.

Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår. Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden med dokumentasjon er mottatt av Bardu kommune. For å få registrert endring på faktura fra og med august, må søknad med vedlegg være levert innen 20. juni.

Slik søker du

 • Søknaden sendes i Foresattportalen.
 • Foresatte sender kun en søknad per husstand selv om man har flere barn i barnehage.
 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon.
 • Bardu kommune har direkte API mot skatteetaten. Inntekt hentes automatisk fra skatteetaten. Det er derfor ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon på inntekt.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis ut barnehageåret. Foresatte som har behov for reduksjon må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår.
 • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

 

 

Hvordan beregnes årsinntekt?

 • Husholdninger med samlet årsinntekt i 2024 under kroner 275 000,- kan søke om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2024-2025.
 • Husholdninger med lav årsinntekt kan i tillegg søke om 20 gratistimer i uken for barn i alderen 2-5-år og barn med utsatt skolestart. Fra 1. august 2024 er denne inntektsgrensen satt til kroner 642 700,-.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet. Barn nummer tre har gratis barnehageplass.

Dokumentasjon

 • Bardu kommune har direkte API mot skatteetaten. Inntekt hentes automatisk fra skatteetaten. Det er derfor ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon på inntekt.

 • Dersom søker ikke har skattemelding eller husholdningens inntekt er vesentlig og varig endret siden siste skattemelding, må dokumentasjon legges ved. Dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV. Det må fremkomme hvem inntekten gjelder for.
 • Dokumentasjonen lastes opp i søknaden.