Rett til barnehageplass

  • Barn som fyller 1 år innen utgangen av august har det rett til plass fra nytt barnehageår. Søknadsfrist 1. mars.
  • Barn som fyller 1 år i perioden september til og med februar har rett til plass fra den måneden de fyller ett år. Søknadsfrist 1. mars.
  • Barn som fyller 1 år i perioden mars til og med juli har rett til barnehageplass fra august i det året de fyller 1 år.

Søknadsportal og behandling av søknader

Søknad, endring og oppsigelse av barnehageplass gjøres elektronisk via Foresattportalen I foresattportalen kan du velge språk; bokmål, nynorsk eller engelsk.

Svar på søknad sendes ut digitalt i mars/april. Ved hovedopptak tildeles plasser med ønsket oppstart inneværende kalenderår. For barn født i januar og februar vil søknaden behandles i suppleringsopptak i august. Søknader som kommer inn etter søknadsfrist 1.mars behandles ved nærmeste suppleringsopptak hvis det er ledige plasser. 

Tildeling av plass er betinget av at barnet bor i Bardu kommune fra oppstart, eller skal flytte til kommunen i nærmeste fremtid.  

                                     

Har du spørsmål eller behov for hjelp, kan du henvende deg til barnehagemyndighet Berit Rørslett Carho; Berit.Carho@Bardu.kommune.no

Klage

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klagen må sendes skriftlig til Bardu kommune og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefrist er 3 uker fra du har fått svar.

 

Barnehagefakta

Barnehagefakta presenterer relevant og pålitelig informasjon om norske barnehager, og er primært rettet mot foreldre som ønsker å orientere seg i barnehagetilbudet før de skal søke barnehageplass. Her er informasjon om barnehagene i Bardu:Barnehagefakta