Bardu kommune ved bygg og eiendom har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale idrettsanlegg. 

Gjeldende åpningstid basert på gitt økonomiske rammer til drift er grunnlaget for fordeling av treningstid.  Åpningstiden pr dato er som følger i Barduhallen:

Idrettshall og svømmehall:        Hverdager:    15 30 – 22.00: 7,5 t pr dag

  • Timefordeling gjøres en gang pr. år etter søknader for lag hjemmehørende i Bardu. Muligheten for å søke treningstid kunngjøres på Bardu Kommunes hjemmesider, etter info fra idrettsrådet.  For treningstid i Barduhallen er søknadsfrist 30. mai og fordeling gjøres gjeldende fra 1. august. Hallfordelingsmøte avholdes innen 20. juni.     
  • Timer til lag og foreninger tildeles etter søknader av idrettsrådet  Ledere for idrettslagene inviteres til gjennomgangen. Timer til fleridrettslag tildeles laget som igjen tildeler timer til sine undergrupper. Klager på timefordeling skjer til idrettsrådet
  • Barn og ungdom (6-19 år) samt funksjonshemmede skal prioriteres foran voksne ved tildeling av treningstid. Allidrett tildeles halltimer/treningstid.
    Det bør vektlegges treningstid der fysisk inaktive kommer i gang med aktivitet. Lag som er tilsluttet NIF og har et terminfestet program for hallrelaterte idretter skal ha hovedprioritet fra 1. september frem til ordinær sesongslutt.
  • Barn (fra 6 – 12 år) skal ha timer før kl 20 00. Barn under 6 år er ikke prioritert, med mindre de er organisert i Allidrett hvor allsidighet vektlegges.
  • Treningstid utenfor åpningstid avklares med idrettsrådet. Brukere får tilgang til hallen(e).
  • Som regel skal kamper, stevner og arrangement avvikles i helgene eller i egen treningstid. Trening må vike for terminfestede kamper, stevner og arrangement.
  • Behov for størrelse på hall og anlegg vurderes etter type idrett og antall deltakere på trening og besluttes av idrettsrådet.
  • Lag og foreninger som er tildelt treningstid plikter å melde fra om uteblivelse pga. sen oppstart eller tidlig avslutning av sesong. Ledige timer blir da fordelt av idrettsrådet til annen bruker. Bytte av treningstid mellom grupper i fleridrettslag skal også varsles umiddelbart til Barduhallen. Ved gjentatt fravær eller lite bruk av tildelte timer kan timene tildeles andre.  

Fastsatt av dialogmøte idrett/kommunedirektør 01.11.23