Hovedoppgave:

Saksbehandle søknader om helse og omsorgstjenester gjennom lov og formaliserte forvaltningsprinsipp. 

Sentrale oppgaver:

 • Kommunens plan for habilitering og rehabilitering 
 • Legge til rette for brukermedvirkning 
 • Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering 
 • Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator 
  • Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator 
  • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator 
  • Oppnevning av koordinator 
  • Kompetanseheving om individuell plan og koordinator 
  • Opplæring og veiledning av koordinatorer 
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer 
 • Ivareta familieperspektivet  
 • Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere 
 • Motta interne meldinger om mulig behov for habilitering og rehabilitering 

Ved behov for helse og omsorgstjenester kan du bruke lenke under, eventuelt finnes søknadskjema under skjemaer på kommunens hjemmeside: Pleie og omsorgstjenester ny”. 

Søknad sendes på oppgitt adresse på søknadsskjema.