Avkjørsel til kommunal vei

Krav til avkjørsel:

Vegloven § 40 og 43 gir lovhjemmel for at vegmyndigheten kan sette krav til utforming, bygging og vedlikehold av avkjørsler. Når det skal bygges en avkjørsel fra en kommunal veg, er det viktig at denne bygges slik at trafikksikkerheten for alle som ferdes langs vegen er ivaretatt.


Alle tilpasninger til veg og fortau skal i gjøres på egen eiendom. Tilpasninger skal gjøres slik at vegens tekniske standard og funksjon opprettholdes. På bakgrunn av dette stilles det krav til frisikt, svingradius og lengdeprofil når det skal bygges nye avkjørsler. I tillegg stilles det tekniske krav til opparbeidelsen av avkjørselen.

Veilys

Dersom et eller flere veilys ikke lyser eller du finner andre mangler ved dem, kan dette varsles ved å fylle ut skjema og levere det til kommunen. Manglene vil bli prøvd utbedret innen rimelig tid.

Melde feil/ varsling

denne siden finner du informasjon om hvordan du melder feil.

Skjema for feilmelding finner du her