Om Bardu kommunes innkjøpsavdeling

Innkjøpsavdelingen er en fagavdeling innen offentlige anskaffelser. Vi har kjernekompetanse innen regelverk, logistikk, innkjøpsanalyse, samfunnshensyn og avtaleforvaltning. Innkjøpsavdelingen gjennomfører konkurranser og inngår felles avtaler på vegne av Bardu kommune og samarbeidskommuner/virksomheter.

Dette bør du vite som leverandør til Bardu kommune

Det stilles krav om at leverandører til Bardu kommune skal etterspørre varer og tjenester som er produsert på en samfunnsansvarlig måte. Med dette menes at økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn blir ivaretatt i hele anskaffelsesprosessen og gjennom hele leverandørkjeden.

Lov om offentlige anskaffelser definerer krav til kommunens anskaffelsesprosesser. Loven sier noe om krav til kunngjøring, frister, dokumentasjon, spesifisering av ytelser og tildelingskriterier, kontrakt og klageadgang. Lovens § 5 om Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn krever at offentlige virksomheter innretter sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, samt fremme klimavennlige løsninger og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Offentlige oppdragsgivere kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold.

Anskaffelsesstrategien skal bistå Bardu kommune med å gjennomføre formålstjenlige og kostnadseffektive anskaffelsesprosesser som gir gode og samfunnsansvarlige løsninger.


Bardu kommunes anskaffelsesstrategi er bygget opp rundt 6 mål/satsingsområder:

Mål 1: Kommunens anskaffelser skal organiseres effektivt, med avklarte roller og rett kompetanse.

Mål 2: Kommunens anskaffelser skal dekke brukernes behov og ha riktig kvalitet.

Mål 3: Kommunens anskaffelser skal bidra til innovasjon og markedsutvikling.

Mål 4: Bardu kommune skal være en foregangskommune for samfunnsansvar i sine anskaffelser.

Mål 5: Kommunen skal opptre profesjonelt og ryddig i møte med leverandørmarkedet.

Mål 6: Bardu kommune skal være en relevant og attraktiv samarbeidspart på anskaffelsesområdet.

 

Kommunens konkurranser om offentlige kontrakter lyses ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

Mulige konsekvenser når leverandør begår lovbrudd:

Bardu kommune har rett til å heve kontrakten med umiddelbar virkning dersom Leverandøren er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, eller er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel.

Forskrift om offentlige anskaffelser § 24-2 (2) har bestemmelse om når kommunen har plikt eller rett til å avvise leverandører fra fremtidige konkurranser når leverandør blant annet er rettskraftig dømt eller har vedtatt forelegg for korrupsjon.

Habilitet og interessekonflikter

Bardu kommune stiller krav om at leverandører er habile når de utfører oppgaver i kommunen, og leverandører må ikke ha noen interessekonflikter i forhold til kommunens interesser. Leverandør må uten ugrunnet opphold kontakte Oppdragsgiver dersom det oppstår situasjoner som kan påvirke habilitet eller kan medføre mulige interessekonflikter.

Aktuelle lover og regler og rutiner

Regelverk

- Anskaffelser i offentlig sektor er regulert i lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 

Kunngjøringer

Kunngjøringer av offentlige anskaffelser kan du se i DOFFIN (Database for offentlige innkjøp)

Rammeavtaler

Bardu kommune inngår rammeavtaler om innkjøp av varer og tjenester.

 

Oversikt og søk etter rammeavtaler kan du gjøre via vår KAV-system 

Visma Tendsign

Bardu kommune benytter verktøyet Visma Tendsign for konkurransegjennomføringen. Du kan lese mer om verktøyet her.

 

DPS

DPS er betegnelsen på dynamisk innkjøpsordning (Dynamic Purchasing System).

Bestemmelsene om dynamiske innkjøpsordninger fremgår av forskriftens §§ 6-4 og 15-4. En dynamisk innkjøpsordning kan brukes til å anskaffe standardiserte leveranser. Et eksempel på dette kan være møbler, IKT-utstyr mm.

Ordningen gjennomføres kun ved bruk av elektroniske løsninger, og kan settes opp for spesifikke produktgrupper og/eller geografiske områder. Ordningen er ikke tidsavgrenset, og nye oppdragsgivere og leverandører kan slutte seg til underveis

Tilbudene gis gjennom elektroniske produktkataloger, der oppdragsgiver enkelt kan sammenligne egenskaper og priser.

 

Faktura til Bardu kommune

I avtaler som inngås krever Bardu kommune at våre leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk, slik at virksomheten mottar dokumentet i samsvar med standarden elektronisk handelsformat (EHF).

Hva må du som leverandør gjøre?

Gå inn på denne link for mer informasjon.
Viktig at du holder deg oppdatert mht status/krav. Som leverandør må du inngå avtale med et aksesspunkt. Det er en forutsetning at du selv, eller via andre, kan levere i elektronisk handelsformat (EHF). Du kan produsere dine fakturaer i EHF i et eget fakturasystem, benytte formidlingstjenester som er knyttet til aksesspunkt eller bruke en nettbasert fakturaportal.

For de som ikke har eget regnskapssystem eller kun sender få fakturaer så tilbyr det private markedet fakturaportaler som leverer EHF og som er knyttet til et aksesspunkt.

For mer informasjon om hvilke aksesspunkt som finnes og hva de kan gjøre for deg, gå inn på:

http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/aksesspunkter

Krav til merking av EHF faktura

For at betalingsdokumentene skal kunne behandles maskinelt i Bardu kommune er vi avhengige av at alle fakturaer/kreditnotaer inneholder korrekt merking i rett felt. Referansekode fås av den som bestiller oppdraget i Bardu kommune.

Sending av elektronisk faktura

Alle elektroniske fakturaer til Bardu kommune i formatet EHF sendes til organisasjonsnummer 864993982

Ved spørsmål eller utfordringer angående sending av elektronisk faktura til Bardu kommune send henvendelse til fakturamottak@bardu.kommune.no