Tiltaksstrategi og tilskudd

Les vår tiltaksstrategi her.

 

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.

Les mer om tilskuddordninger i skogbruket her.

Skogsveger

Kommunen har ansvar for oppfølging av vegprosjekter som blir tildelt tilskottsmidler. Kommunen skal veilede byggherre underveis, vurdere og godkjenne at arbeidet er i tråd med forutsetninger og normaler for landbruksveger. Kommunen skal godkjenne utbetalinger av tilskudd basert på dokumenterte kostnader.

Søknad om vegbygging må på høring. Dersom noen vegprosjekt som planlegges må befares av andre offentlige etater er 1. mai siste frist for å sende på høring foran feltsesongen. 

Det er 2 søknadsfrister for å søke tilskudd til vegbygging 1. april og 1. september

Her finner du aktuelle skjema

Annet:
Bardu kommune har kraftfondtilskudd til restaurering av eldre skogsbilveger der dette ikke dekkes av statlige tilskuddsordninger, samt hjelp til egendandel ved store kostbare fellesanlegg. Ta kontakt om dette er aktuelt.

vedproduksjon

Hogstmelding

Dersom det skal være hogst på din eiendom må du melde dette til kommunen innen 3 uker før hogsten skal settes i gang.

Skjema Hogstmelding

Sendes til postmottak@bardu.kommune.no

Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av virke. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Alt du trenger å vite om skogfond

Selvhogst eller salg av skog på rot på egen eiendom

Skogeiers ansvar

 • Skogeieren har det grunnleggende forvalteransvaret og skal se til at alle tiltak i skogen blir gjennomført i samsvar med skoglov og tilhørende forskrifter.
 • Skogeieren skal ha oversikt over miljøverdier i egen skog og ta hensyn til disse ved alle tiltak i skogen. Skogeieren skal også sørge for at arbeid i skogen følger skoglova og forskriftene:
 • Skogportalen (NIBIO) er en karttjeneste hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som viser stedfestet miljøinformasjon relevant for å planlegge tiltak i skogen. Kommunen kan også ha viktig informasjon som ikke vises i skogportalen.
 • Skogeieren skal sørge for tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst:
 • Når en skogeier skal selge skog på rot, så bør det være en skriftlig avtale med kjøper som sikrer:
  • sammenheng mellom hogstform og metode for foryngelse og at det blir tatt nødvendige miljøhensyn, jf berekraftforskiften
  • innrapportering av virket til virkesdatabasen
  • avsetning til skogfond
  • forsvarlig måling av skogsvirke
  • økonomisk oppgjør til skogeier
 • Ved hogst av plantefelt av barskog bør hogstmodenhetsalder vurderes. Les mer om dette i informasjonskrivet Tap ved tidlig hogst fra Skogkurs.

Ta kontakt med skogansvarlig i kommunen ved behov for nøytral veiledning.

 

Skogeier har meldeplikt på hogst av virke for salg til kommunen

 

Rapportere virkesomsetning

Alt virke som omsettes ut over skogeiers eget husbehov, skal rapporteres til virkesdatabasen.

 • I virkesdatabasen finner du opplysninger om hogst og trukket skogfond. Kjøper er ansvarlig for å rapportere opplysningene til virkesdatabasen.
 • Grunnlaget for trekk og innbetaling av skogfond er opplysningene som kjøperen rapporterer til virkesdatabasen.
 • Kjøper rapporterer elektronisk via Altinn. Du kan rapportere småsalg alternativt på skjema-LDIR-918. Skjemaet fylles ut og sendes til kommunen der hogsten har vært.

Landbruksdirektoratet.no: Rapportere virkesomsetning
Rapportere skogfond og måleopplysninger (Skjema LDIR-918)

 

Skogfond

Skogfond består av penger som skogeier har plikt til å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel.

 • Målet med Skogfond er å sikre finansiering av ei bærekraftig forvaltning av skogressusene. Bestemmelsene om Skogfond er hjemlet i skoglova.
 • Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra eller i annen skog som skogeieren har.
 • I praksis betyr det at skogeier setter av en del av omsatt bruttoverdi fra tømmersalget. Pengene brukes til foryngelse, avstandsregulering, vegvedlikehold og en rekke andre investeringstiltak i skogen.
 • Hver skogeiendom har egen fondskonto og skogfondsmidlene tilhører skogeiendommen. Den delen av virkesinntekta som blir avsatt til skogfond, blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer når pengene blir tatt ut fra fondet. Det er her skattefordelen oppstår, fordi en del av dette uttaket er skattefritt, når pengane blir brukte til formål med skattefordel. Den skattefrie delen av utbetalt skogfond er 85 %, og alle tiltak som kan dekkes med skogfond gir skattefordel (med unntak av merverdiavgift).
 • Avsetningen til skogfond skal være 4-40% av virkets bruttoverdi og trekkes fra virkesoppgjøret. Kjøper betaler inn til Skogfond.

Les om:

 

Tømmerforordninga

 • EUs tømmerforordning skal stoppe ulovlig hogst av tømmer og motvirke innførsel og handel med ulovlig hogd tømmer og treprodukter fra slikt tømmer innen EU. For EØS-landene Norge, Island og Lichtenstein er forordningen innlemmet i EØS-avtalen og trådte i kraft 1. mai 2015.
 • Alle som handler med tømmer-, biobrensel og treprodukter berøres.
 • Tømmerforordninga har krav om et system som samler og tar vare på informasjon om hogsten i 5 år. Informasjon som skal lagres er volum, sortiment/kvalitet, treslag, navn og adresse på kjøper og selger og ei risikovurdering.
 • Tømmerforordninga kan oppfylles ved å melde omsatt virke inn til virkesdatabasen og at det gjøres ei aktsomhetsvurdering før hogst. Eksempelskjema for aktsomhetsvurdering finner du her.

Skogeier (1) eller Kjøper (2) har ansvaret for å oppfylle kravene:

 1. Når skogeier hogger og selger virke fra egen skog, er skogeier ansvarlig for å oppfylle kravene i tømmerforordninga.
 2. Når en kjøper hogger og selger virket (rotkjøp), er det kjøper som er ansvarlig for å oppfylle kravene til tømmerforordninga.

 

 

Dersom du har spørsmål så ta kontakt med avdeling landbruk, tlf 95089091 eller epost ingeborg.nygaard@bardu.kommune.no