Om tjenesten

Miljøarbeidertjenesten er en heldøgns tjeneste etter vedtak. Målgruppen til tjenesten er voksne og barn med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Tilbudet er rettet mot personer som bor i eget hjem eller omsorgsboliger og ikke kan ta omsorg for seg selv, og er avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hvem kan få tjenesten?

Voksne med psykisk og sosial funksjonshemming som trenger bistand for å klare seg i eget hjem.

Hva omfatter tjenesten?

Direkte hjelp til, og opplæring i personlige funksjoner og hushold, psykososiale tiltak og hjelp i hjemmet.

Hva brukeren kan forvente av tjenesteyteren?

Beboerne skal gis mulighet til selvråderett og har innflytelse på eget liv. Boligene skal ha trygge og forutsigbare rammer som bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap