Bakgrunn for søknaden var at oppvekstbarometeret, ungdata og folkehelseoversikten i Bardu kommune viser følgende:

  • Kraftig økning i psykisk uhelse, ensomhet og mangel på mestringsfølelse
  • Signifikant høyere forekomst av muskel -og skjelettplager enn landsgjennomsnittet
  • Kraftig negativ utvikling knyttet til bruken av rusmidler. På ungdomsskolenivå ser man økning i bruk av alkohol og elevene rapporterer om økt drikkepress. Det er også elever som har prøvd narkotiske stoffer.
  • Signifikant dårligere score enn landsgjennomsnittet på indikatoren «fornøyd med lokalmiljøet» (54% VS 70%) og indikatoren «fornøyd med treffsteder» (13% VS 50%)

Målet med prosjektet er å bidra i forebyggingen av ovennevnte punkter, lytte til ungdommen og bidra inn ifht deres egne ønsker. Vi har avholdt et åpent møte (digitalt pga pandemi) der vi inviterte inn alle innbyggerne i kommunen. Målet med dette var å informere om prosjektet og motta innspill fra ungdommer, foreldre, politikere og lokalbefolkning for øvrig. Vi har deltatt i møte med ungdomsrådet der vi også har informert og snakket med ungdomsrådets representanter. Vi har lest undersøkelser og sett på utviklingen over år.

Svaret fra ungdommene er entydig – de ønsker seg et sted å være! En samlingsplass der de kan ha uformelle samlinger, der det er trygt og der det er åpent for alle.

Status nå er at vi vet hva ungdommen ønsker seg, de er godt i gang og har blant annet gjort en stor innsats ved å etablere møteplass i Kirkeparken. Høyt på ønskelista står lokaler som kan romme en møteplass, et «mulighetenes hus» for ungdommene, der formelle og uformelle møter, arrangementer, kvelder, helger kan arrangeres. En plass der sosialt samspill i trygge omgivelser kan få plass. Der voksne kan være tilstede og bidra ved behov, men ungdommen bestemmer rammene. En plass der mangfoldet i Bardu ungdommen aksepteres og veggene rommer alle.

Vi har prosjektmidler også i 2021 og har ansatt 0.5 % stilling, i tillegg har vi en prosjektleder i 20%. Det vil være mulig å søke prosjektmidler for 2022 og 2023- men dette fordrer at vi kommer over kneika angående egnede lokaler ungdommen kan benytte.

 

Mvh Hege Fosslund

Prosjektleder