Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Søknaden leveres elektronisk, det er ikke adgang til å levere papirsøknad.

Søknad må leveres innen fristen
Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene.

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
  • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.

Tidspunkt for utbetaling
Utbetaling av tilskudd skjer i februar året etter.

Alt du treger å vite om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie- og fritid finner du på landbruksdirektoratets hjemmesider

Fradeling og omdisponering

Jordloven har regler for omdisponering av dyrka- og dyrkbar jord, samt fradelinger.

Les mer her.

Nydyrking

Som nydyrking regner vi fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget ubenyttet i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark regnes ikke som nydyrking. Forskrift om nydyrking er hjemlet i Jordloven

Alt du trenger å vite for å søke finner du her.

Søknadsskjema

Kommunen er sakbehandler.

Tidligpensjon

Kommunen saksforbereder søknader om tidligpensjon innenfor jordbruket.

Tidligpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere til nyrekruttering.

Mer informasjon og skjema finner du her

Beredskapsavløsning

Landbruk Nord har ansvar for beredskapsavløsning i Bardu. Har du behov for sykdomsavløsning har de tlf 902 35 071.

Kommunen behandler søkander om tilskudd til sykdomsavløsning . Mer informasjon og søknadsskjema finner du her