Tiltaksstrategi og tilskudd

Les vår tiltaksstrategi her.

 

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.

Les mer om tilskuddordninger i skogbruket her.

Skogsveger

Kommunen har ansvar for oppfølging av vegprosjekter som blir tildelt tilskottsmidler. Kommunen skal veilede byggherre underveis, vurdere og godkjenne at arbeidet er i tråd med forutsetninger og normaler for landbruksveger. Kommunen skal godkjenne utbetalinger av tilskudd basert på dokumenterte kostnader.

Søknad om vegbygging må på høring. Dersom noen vegprosjekt som planlegges må befares av andre offentlige etater er 1. mai siste frist for å sende på høring foran feltsesongen. 

Det er 2 søknadsfrister for å søke tilskudd til vegbygging 1. april og 1. september

Her finner du aktuelle skjema

Annet:
Bardu kommune har kraftfondtilskudd til restaurering av eldre skogsbilveger der dette ikke dekkes av statlige tilskuddsordninger, samt hjelp til egendandel ved store kostbare fellesanlegg. Ta kontakt om dette er aktuelt.

vedproduksjon

Hogstmelding

Dersom det skal være hogst på din eiendom må du melde dette til kommunen innen 3 uker før hogsten skal settes i gang.

Sendes til postmottak@bardu.kommune.no

Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av virke. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Alt du trenger å vite om skogfond