Kommunen er adresseansvarlig etter Lov om eiendomsregistrerings § 21. Det tildeles offisielle adresser til bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig eller publikumsrettet virksomhet. I tillegg tildeles det adresser på eiendommer der det er planlagt bebyggelse. Det kan også tildeles adresser på idrettsanlegg, parkeringsanlegg, parker, badeplasser, gravplasser og andre steder der mange ferdes.

I Bardu kommune benyttes det i fra 2022 bare offisielle vei / gateadresser. Tidligere matrikkeladresser der gårds- og bruksnummer ble benyttet er nå faset ut.. 

Adressering av fritidseiendommer

Fritidseiendommer ligger spredt i hele kommunen. Det er derfor valgt å benytte en områdeadressering hvor lokale stedsnavn er benyttet som adressenavn. I tillegg er det benyttet et avstandsprinsipp hvor det enkelte adressenummer gange 10 angir en ca. avstand fra kjørbar helårs vei. Eksempel: Husnummer 342 ligger 3420 m fra startpunkt ved vei eller adkomstpunkt.

Avstanden beregnes fra der veien starter eller stopper alt etter hvilket område adressen befinner seg i. For større hyttefelt gjelder følgende:

Nordre Altevatnet

 Avstandsberegning starter ved infotavle på Toppen

Søndre Altevatnet Avstandsberegning starter ved avkjøringen fra FV 847 til Caravanoppstillingsplass under demningen og følger vei / sti på sørsiden av Altevatnet innover i Hyttefelt 2
Slåttmoberget Starter der Innsetveien slutter utenfor Innset Kraftverk og følger FV 847 oppover mot Toppen
Leinavatnet Starter ved utløpet av elva Ostu og følger sti mot hyttene
Skoelvdalen Starter ved parkeringsplass innenfor gården Bjørnsmo
Krokstadskardet Starter ved Spongaveien på sørsiden av NAFs glattkjøringsbane

For andre adresseområder er avstander beregnet fra etablerte veier eller fra enden av disse, der adkomst ansees som naturlig inn i det enkelte område.

 

Merking med husnummerskilt på fritidseiendom

Etter at adresser er tildelt den enkelte fritidseiendom er det eiers ansvar å merke den aktuelle bygning med godkjente skilt for husnummer. Husnummer skal plasseres slik at de er godt synlig i fra det som ansees som hovedadkomst inn mot fritidsboligen. I tillegg bør husnummer plasseres nært inngangsdør der det ligger til rette for en slik plassering. Skiltene som brukes bør ha en høyde på minst 150 mm hvor lengde bestemmes av antall siffer på husnummeret. Kartverket har en veileder som viser anbefalinger på skiltenes størrelse. Viktigst ved skiltenes utforming er at de har reflekterende bakgrunn slik at de kan leses av i mørket når de blir belyst. Tenk sikkerhet og at nødetater lett skal finne frem ved assistanse. Husnummerskilt kan kjøpes i en rekke nettbutikker og de fleste kan levere husnummerskilt med reflekternde bakgrunn. Prisene varierer fra ca. kr. 250 til kr. 650 pr. skilt. Enkelte av leverandørene har reflekterende bakgrunn som tilleggsvalg. Husk å sjekke dette før bestilling.