Bardu kommunestyre vedtok i sak 77/2022 å utskrive eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger i 2023. Eiendomsskatt på fritidsboliger er nytt fra 2023.  I tillegg skrives det ut eiendomsskatt på næringseiendom samt verker - og bruk som tidligere. Skattesatsen er i 2023 satt til 2 promille for boliger / fritidsboliger og 7 promille for næringseiendommer, verker og bruk. Nye boliger har en fritaksperiode på 5 år. Tidligere bunnfradrag utgår også i 2023. Skattesats, bunnfradrag og fritaksperiode fastsettes av Kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling hvert år.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som skrives ut i henhold til Lov om eiendomsskatt til kommunene 6. juni 1975 nr. 29 med endringer samt retningslinjer og vedtak fattet av kommunestyret.  Skatteinntektene tilfaller i sin helhet kommunen, og de inngår i finansiering av de kommunale tjenestene

Fra 2022 skal Skatteetatens formuesgrunnlag brukes på boliger for fastsetting av takst. Der det ikke finnes formuesgrunnlag skal nye takster fra 2022 benyttes.  For skatteåret 2023 vil takstene på eiendom (bolig og boligdel på landbrukseiendom) være betydelig høyere en tidlgere. Skatteetaten verdiberegning bygger på markedsverdier som boliger har i markedet. Formuesgrunnlaget tar sikte på å gi uttrykk for eiendommens antatte markedsverdi på verdsettingstidspunktet. Informasjon om hvordan Skatteetaten beregner boligverdier finnes på deres hjemmeside.

Ved ny taksering av eiendommer som ikke har formuesgrunnlag, vil verdien av disse bli justert slik at alle takster harmoniseres mot antatt markedsverdi jf. Eiendomsskattelovens § 8 A-2 1. ledd. En slik harmonisering vil tilfredsstille Skattetakstnemndas målsetting om likebehandling som er nedfelt i Rammer og retningslinjer for taksering. Ny taksering av boliger er foretatt i løpet av 2022. I tillegg er alle fritidsboliger og næringseiendommer taksert på nytt i med justerte priser. Priser som er fastsatt i rammer og retningslinjer har for næringseiendom ikke vært justert siden 2007. Justerte priser for boliger er forsøkt harmonisert med Skatteetatens formuesgrunnlag som brukes på ca. 60% av boligeiendommer registrert i Bardu kommune.

.  

 

Skattelister 2023

Formuesgrunnlag Boliger 2023          Boliger 2023          Landbrukseiendommer 2023      

Næringseiendommer 2023      Verker- og bruk 2023        Lag og foreninger med innvilget fritak 2023

Fritidsboliger 2023

 

Skattelister legges også ut til offentlig ettersyn på Kommunehuset

Klage på eiendomskatt

 

Ordinær Klage

Klage som skal rettes til kommunen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker fra 1. mars som er den dagen skattelistene blir lagt ut jf. Eiendomsskatteloven § 19 1.ledd. Klagen må inneholde en nærmere begrunnelse på hvorfor fastsatt takst er feil. Kommunen behandler klager der takst er fastsatt etter vedtatte rammer og retningslinjer. For skatteåret 2023 gjelder takster for boliger og våningshus på landbrukseiendom fra ny taksering 2022. Disse kan påklages og en slik klage skal 1. gangs behandles i Skattetakstnemnda. Klage kan helt eller delvis avslås og ved videre behandling skal klage behandles i Overskattetakstnemnda.

 

Klage Formuesgrunnlag

For eiendommer som får fastsatt sin takst etter Skatteetatens formuesgrunnlag, må klage gjøres i den ordinære ligningen og rettes til Skatteetaten jf. Skatteforvaltningslovens §13-2 4.ledd og § 13-4 1.ledd. Mer informasjon om eiendomskatt hos Skatteetaten finnes her.

Klage over ligningen må leveres innen 6 uker etter at skattelisten er lagt ut. Klagefrist er 12. april.  Bardu kommune kan ikke endre formuesgrunnlaget som Skatteetaten har vedtatt. Klage må dermed rettes direkte til Skatteetaten. Mer informasjon om hvordan det kan klages på beregnet formuesgrunnlag vises det til Skatteetatens side. Det finnes også egen kalkulator som kan brukes for å finne boligverdier beregnet av Skatteetaten. Skatteetaten har også laget et informasjonsskriv som viser hvordan formuesgrunnlaget beregnet. Dette kan lastes ned her

 

Klager rettes til: Bardu kommune, Eiendomsskattekontoret, postboks 401, 9365 Bardu eller til epostadresse:  eiendomsskatt@bardu.kommune.no. Skatteseddel viser takst og utskrevet skatt. Nærmere opplysninger om eiendomsskatt kan fås ved henvendelse til Eiendomsskattekontoret tlf. 771 85200 mandag til torsdag 1000 - 1400. For øvrig vises det til kommunens hjemmeside for utfyllende informasjon. Eiendomsskatt vil bli fakturert i to terminer sammen med andre kommunale avgifter. Skatt under kr. 300,- faktureres ikke jf. Eiendomsskattelovens § 14 4.ledd.

 

Besiktigelse og beregning av eiendomsskatt

I løpet av 2022 har alle eiendommer som ikke har fått sin takst fastsatt etter formusesgrunnlaget blitt taksert. Siste taksering av bolig og fritidseiendommer ble foretatt i 2013. I henhold til Eiendomskattelovens § 8 A-3 2. ledd skal allmen taksering skje hvert tiende år. En viktig del av arbeidet med å få fastsatt riktig takst på den enkelte eiendom er en besiktigelse (”befaring”). Dette vil være en utvendig besiktigelse. Forhold på eller rundt eiendommen som kan ha innvirkning på taksten vil bli vurdert i besiktigelsen. 

Utgangspunktet for takseringen er en sjablontakst hvor opplysninger om den enkelte eiendom hentes fra Matrikkelen. Størrelsen på byggninger og tomt avgjør hvor stor sjablontaksten blir. Sjablonverdiene med eiendomsopplysningen er grunnlaget for besiktigelsen hvor en av hovedoppgavene ved takseringen er å påse at opplysningene om eiendommen stemmer med det som faktisk befinner seg på eiendommen. Sammen med vurdering av bygningenes standard vil dette være grunnlaget for endelig takst. 

Fra 2023  skal alle typer eiendom i Bardu kommune ha eiendomskatt. Eiendommene er gruppert i følgende grupper: Boligeiendom, Fritidseiendom, Landbrukseiendom, Næringseiendom, Verker- og bruk og Eiendom til frivillige organisasjoner. For å fange opp spesielle forhold på den enkelte eiendom blir det ofte benyttet en korreksjonsprotokoll som helt eller delvis erstatter registreringer som ligger i Matrikkelen. Slike endringer vil fremgå på detaljert skatteseddel som sendes ut til alle eiendommene som har blitt taksert i løpet av 2022.

Rammer og retningslinjer er i 2022 blitt revidert. Revisjonen har tatt hensyn til verdier fra Skatteetaten slik priser nedfelt i rammer og retningslinjer er forsøkt harmonisert mot formuesgrunnlaget for likebehandling av eiendommer.

Under vises eksempler på takster og hvordan disse blir beregnet.

Bolig,  Landbruk,  FritidsboligIkke byggeklar tomt,  Fritidsbolig på landbrukseiendom,  Store tomter 

 

Melding vedrørende endring av faktaopplysninger sendes skriftlig til:
Bardu kommune, Eiendomskattekontoret
Postboks 401
9365 Bardu

E-postadresse: postmottak@Bardu.kommune.no.

Matrikkel

Faktainformasjon om eiendommer i Bardu som skal ha utskrevet eiendomsskatt, hentes fra Matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister som inneholder data om grunneiendommer, eiere, adresser og bygninger. Matrikkelens data er offentlig informasjon og ajourføringsrutinene er hjemlet i norsk lov.

For å sikre at vi har korrekte opplysninger om de eiendommene som skal takseres, kvalitetssikres alle relevante eiendomsopplysninger på de aktuelle eiendommene som skal skattlegges fra 2023. Totalt gjelder dette ca. 1000 eiendommer som er registrert i Matrikkelen. Disse fordeler seg på boliger, landbruk (våningshus) og fritidsboliger.

I forbindelse med takseringsarbeidet, er det i første rekke disse opplysningene vi benytter fra Matrikkelen:

  • eiendomsidentifikasjon (gårdsbnr, bruksnr, seksjonsnr, festenr)
  • type eiendom
  • areal på eiendom
  • hvilke bygninger som er oppført på eiendommen
  • areal pr. etasje på bygningene
  • antall boenheter pr eiendom

 

Vil du vite mer om Matrikkelen, kan vi anbefale følgende linker:

·       Kartverket

·       Se Eiendom   

Politisk behandling

Det er kommunestyret som fastsetter størrelse på skattegrunnlag og skattesats. I henhold til eiendomsskatteloven § 11 skal skatten være minst 2 og maksimum 7 promille av eiendommens skattegrunnlag. Satsen kan ikke øke med mer enn 2 promille pr. år. Etter samme paragraf kan det også benyttes bunnfradrag i eiendomsskattetakstene for alle selvstendige boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Fritak for eiendomsskatt
Kommunestyret kan frita spesielle eiendommer for eiendomsskatt.

Aktuelle lenker

Eiendomsskatteloven 

Finansdepartementet

   

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Finansdepartementet:

Takstgrunnlag for eiendomsskatt (svar til Skattebetalerforeningen), 19.06.07

Eiendomsskatt i hele kommunen fra 2007 – behov for avklaringer (svar til Landssamanslutninga av vasskraftkommunar), 26.04.07:

Eiendomsskatt på bolighus på gårdsbruk – taksering (svar til Norges Bondelag), 10.03.06:

Bunnfradrag etter eigedomsskattelova § 11 annet ledd (svar til Skedsmo kommune), 13.11.03:

Takstgrunnlag for eiendomsskatt på verk og bruk, 11.03.99:

 

Høyesterett