Skattesatser og fritak

Skattesats, fritak og bunnfradrag fastsettes årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling. 

Kommunestyret har vedtatt følgende skattesatser for 2024: 

  • 7,0 ‰ som generell skattesats 
  • 3,0 ‰ for bolig- og fritidseiendommer

Skattegrunnlaget for bolig og fritidsboliger settes til 70 % av fastsatt takst i tråd med obligatorisk reduksjonsfaktor, jf. eiendomsskatteloven § 8 A-2 første ledd og 8 C-1 andre ledd. 

Kommunestyret har vedtatt å gi fritak for eiendomsskatt for nye boliger i 5 år, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav c. 

Kommunestyret har vedtatt å gi fritak for eiendomsskatt for eiendommer for stiftelser, lag og foreninger samt for bygninger som har historisk verdi, eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b.

Kommunestyret har ikke vedtatt bunnfradrag for eiendomsskatt i 2024. 

Alle som eier eiendom i Bardu kommune mottar i løpet av februar skatteseddel som viser eiendomsskattegrunnlaget og utregning av beregnet skatt for 2024.  

Skattelister 2024

Skattelister lå ute til offentlige ettersyn på kommunens nettsider og på Kommunehuset til og med 8. april, i tråd med eiendomsskatteloven § 15. 

Ta kontakt med eiendomsskattekontoret ved ønske om opplysninger fra skattelistene etter denne datoen. 

Klage på eiendomsskatt

Eiendomsskatteloven har ulike måter eiendomsskattegrunnlaget kan fastsettes. Hvilket grunnlag som er benyttet avgjør hvor klage på eiendomsskatt skal sendes. Eier kan selv se hvilken måte eiendomsskattegrunnlaget er beregnet på sin eiendom, under punktet «type eiendom» i mottatt skatteseddel:

Dersom type eiendom er «formuesgrunnlag bolig» er eiendomsskattegrunnlaget hentet fra Skatteetatens boligverdier. Klage på taksten for slike boliger må rettes til Skatteetaten, jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1 jf. § 19 andre ledd. Klage på andre forhold enn taksten rettes til Bardu kommune. Se punktet “klage på eiendomsskatt for eiendommer som har takst fra Skatteetaten” (rett under) for ytterligere informasjon og veiledning. 

Dersom type eiendom er «bolig», «næring», «fritidseiendom», «landbruk» eller «forening» er eiendomsskattegrunnlaget beregnet etter kommunal takst. Klage på både takst og andre forhold for slike eiendommer rettes til Bardu kommune, jf. eiendomsskatteloven § 8 A-2. Se punktet “klage på eiendomsskatt for eiendommer som har kommunal takst” (rett under) for ytterligere informasjon og veiledning. 

Klage på eiendomskatt for eiendommer som har takst fra Skatteetaten

De fleste boligeiendommer i Bardu kommune har Skatteetatens formuesgrunnlag (også omtalt som «beregnet markedsverdi» eller «boligverdi» som eiendomsskattegrunnlag. Taksten som benyttes for beregning av eiendomsskatt er hentet fra boligeiers siste skattemelding hos Skatteetaten. Boligverdien som benyttes som eiendomsskattegrunnlag i 2024 er hentet fra boligeiers skattemelding for 2022.

Beregnet markedsverdi (boligverdi) er verdi basert på statistikk på omsatte boliger fra SSB og opplysninger om boligtype, boligens beliggenhet, størrelse og byggeår. Beregnet markedsverdi kan også være verdi basert på dokumentert markedsverdi, dersom eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt. Skatteetatens beregnede markedsverdi (boligverdi) justeres årlig i tråd med prisutvikling. 

Bardu kommune kan ikke endre boligverdien som Skatteetaten har fastsatt. Eventuell klage på taksten må derfor sendes til Skatteetaten. 

Dersom du mener at taksten (boligverdien) fra Skatteetaten er feil kan du som eier selv klage ved å endre dette i din skattemelding for 2022: 

  • Dersom du mener at boligverdien er fastsatt på bakgrunn av feil faktaopplysninger om din bolig (boligtype, opprinnelig byggeår eller p-rom (areal)) kan du selv rette dette ved å sende endringsmelding til Skatteetaten her (link)
  • Dersom du mener boligverdien er satt for høyt i forhold til reell markedsverdi, kan du selv rette dette ved å sende endringsmelding til Skatteetaten her (link)

Det gjøres oppmerksom på at endringene du gjør i skattemeldingen kan bli kontrollert av Skatteetaten. Du må kunne dokumentere boligens markedsverdi dersom Skatteetaten etterspør dette. Godkjent dokumentasjon er ifølge Skatteetaten 1) takst gitt av kvalifisert takstmann, 2) verdivurdering fra eiendomsmegler eller 3) dokumentasjon på markedsverdi (dokumentasjon på det den aktuelle boligen eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for). 

Gå til Skatteetatens sider her (link) for ytterligere informasjon om hvordan endre på grunnlaget for eiendomsskattetaksten (boligverdien). 

 

Klage på eiendomsskatt for eiendommer som har kommunal takst

Kommunal takst brukes som grunnlag for beregning av eiendomsskatt på fritidseiendommer, næringseiendommer og ubebygde tomter. Kommunal takst benyttes også på boligeiendommer hvor Bardu kommune ikke har mottatt boligverdi fra Skatteetaten.  

De kommunale takstene er fastsatt av eiendomsskattenemnda i Bardu kommune. Utgangspunktet for takseringen er opplysningene som er registrert om den enkelte eiendom i matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister som inneholder data om grunneiendommer, eiere, adresser og bygninger. Basert på disse faktaopplysningene regnes det ut en takst i tråd med de sjablonger og retningslinjer som er fastsatt i Rammer og retningslinjer for taksering - Bardu Kommune (link). Eiendommene er i tillegg fysisk besiktiget. Taksten på eiendommen skal tilsvare den objektive omsetningsverdien av eiendommen.

De kommunale takstene ble fastsatt ved siste alminnelige omtaksering i 2022. Takstene gjelder fra og med 2023. Kommunale takster gjelder i 10 år.

Dersom din eiendom har kommunal takst, og du mener eiendomsskattetaksten eller andre forhold ved utskrevet eiendomsskatt er feil, kan du klage til Bardu kommune. Klage må være skriftlig og angi hvilke forhold det klages over. Klage kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, så lenge det ikke er klaget på samme grunnlag ved tidligere utskrivinger, jf. eiendomsskatteloven § 19. 

Klage kan sendes til eiendomsskattekontoret på følgende måter: 

e-post: eiendomsskatt@bardu.kommune.no

post: Bardu kommune v/ eiendomsskattekontoret, postboks 401, 9365 Bardu. 

Klagen må sendes til kommunen innen 6 uker etter at eiendomsskatten ble skrevet ut, dermed innen 8. april.  

Klage på eiendomsskattetaksten behandles av kommunens eiendomsskattenemnd. Dersom klage gis medhold vil utskrevet eiendomsskatt korrigeres, og eventuelt for mye innbetalt eiendomsskatt tilbakebetales. Dersom klage ikke gis medhold vil klage behandles i klagenemnda, som avgjør klager i siste instans. Det gjøres oppmerksom på at klagenemnda foretar en full prøving av saken. Klagenemnda har myndighet til å endre fastsatt takst, både til gunst og ugunst. 

Faktura for eiendomsskatt

Eiendomsskatten faktureres over fire terminer. Første termin forfaller til betaling 20. mars, andre termin forfaller til betaling 20. juni, tredje termin forfaller til betaling 20. september og fjerde termin forfaller til betaling 20. desember 2024.

Spørsmål vedrørende faktura for eiendomsskatt rettes til fakturamottak@bardu.kommune.no

Faktura for eiendomsskatt må betales i tråd med fastsatt forfallsdato, selv om grunnlaget for eiendomsskatt er påklaget, jf. eiendomsskatteloven § 25 tredje ledd. 

Årlig beregnet skatt under kr 300 faktureres ikke, jf. eiendomsskatteloven § 14 fjerde ledd.