Vinterdrift av kommunale veger

Bardu kommune har satt konkrete krav til kvalitet på brøyting, høvling og strøing. Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra brukerene av veiene med både ris og ros. Når det gjelder forhold som vi bør forbedre, er det enklest for oss når henvendelsen er mest mulig konkrete, for eksempel når det gjelder snømengde, spordybde og tidspunkt for brøyting og høvlin, gjerne i forhold ti de krav som er satt.

1. Hva oppdraget omfatter

1.1     For utførelsen av denne kontrakten gjelder:

·         Vedlikeholdsstandard for fylkesveger, utgitt av Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1996-10 (jfr vedlagte utdrag i pkt 3) justert til kommunale krav for Bardu kommune.

 

1.2     Oppgaver som inngår i oppdraget er:

·         Snøbrøyting

·         Snø- og isrydding (herunder snø- og ishøvling, snørydding i vegkryss etter brøyting, Bortkjøring av snø (etter behov)

 

1.3         Oppdraget utføres på følgende vegstrekninger

                               (fylles ut senere i forbindelse med kontrakt):

 

1.4     Oppdragstaker plikter å gjøre seg kjent med vegforholdene på roden(e). Han kan ikke etter kontraktsinngåelse gjøre gjeldende forhold han burde vært oppmerksom på.

 

1.5     Det opereres ikke med fast arbeidstid. Arbeidsinnsatsen må påregnes hele døgnet, avhengig av vær- og føreforhold.

2. Standard for drift og vedlikehold

Vegen skal være framkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Dette skal oppnås ved å redusere mengden snø og is på vegen samt sikre tilstrekkelig vegrep for trafikantene.

 

Vinterdrift på kommunale veier i Bardu ut fra at det er akseptabelt med snø- og isdekke hele eller deler av vinteren.

 

2.1     Snøbrøyting

Ved snøvær skal brøyting settes i gang og fullføres i henhold til verdiene nedenfor:

 

 

 

Start ved snødybde

Ferdig utbrøytet innen

Tørr snø

(cm)

Våt snø

(cm)

Tørr snø

(cm)

Våt snø

(cm)

6

4

15

12

 

 

Under vedvarende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Bardu kommune kan sette krav om at nærmere angitte veier skal brøytes først.

 

Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes etter avtale med Bardu kommune.

 

Ved snøvær om natta skal hele vegnettet være gjennombrøytet innen kl 06.00. Utbrøyting til full bredde, inkludert busslommer, skal utføres umiddelbart etterpå. 

 

Ved drivsnø settes tiltak i verk når høyden på snøskavler midt på kjørefeltet er:

 
 
 
15 cm
 

2.2     Snø- og isrydding

Utløsende standard og krav til tidspunkt for utførelse av ryddingen etter at vegen er ferdig brøytet, er vist i tabellen nedenfor.

 

Oppgaver

Krav

Snø- og issåle:

- maksimal tykkelse:

- fjernes innen:

 

 10 cm

3 døgn

Rydding i vegkryss innen:

1 døgn

 

 

2.3     Strøing (veggrep og friksjon)

          Det skal strøs dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc. Tiltak iverksettes i henhold til tabellen nedenfor:

 

Vegkategori

Punktstrøing

 

Start ved 

Fullføres

Kommunal

m < 0,25

4,0 t

 

          m er friksjonskoeffisient før tiltak iverksettes

 

          Punktstrøing foretas i kurver, bakker, kryss og på rettstrekninger med uoversiktlige avkjørsler i tråd med vedtatt strøplan for Bardu kommune. Strøplanen kan endres av Bardu kommune ut fra endrede krav og bevilgning.

 

2.5     Gang- og sykkelveg og fortau

Gang- og sykkelveg og fortau skal være farbare for fotgjengere og syklister slik at de foretrekker å ferdes på gang- og sykkelvegen og fortauet framfor i kjørebanen.

 

Brøyting:     Gang- og sykkelveger og fortau skal være gjennombrøytet innen kl 06.00. Ved snøfall mellom 0600 og 2200 skal brøyting igangsettes etter tabell i pkt. 2.1.

 

Strøing:       På gang- og sykkelveger og fortau skal partier med is være strødd innen kl 06.00 eller etter 2 timer når friksjonen er mindre enn 0,3.
Gang- og sykkelveger deles inn i en strødd del og en ikke strødd del etter nærmere instruks.

3. Standard drift og vedlikehold

3.1         Brøyting

 

På dagtid, kl. 0600-2200:

Brøyting igangsettes av brøyteren etter de krav som er satt i tabell punkt 2.1 og ut fra en vurdering av værmeldingen.

 

Om natten, kl. 2200-0600:

Under normale værforhold brøytes ikke kommunale veier om natten. Ved så vanskelige værforhold at vegen kan bli uframkommelig, f.eks ved store snøfall eller kraftig vind/snøfokk, skal brøyting utføres. Det skal imidlertid ikke legges opp til bedre standard om natten enn på dagtid. Framkommeligheten kan derfor periodevis bli dårligere om natten enn på dagtid.

 

Ved snøvær om natta skal veiene være gjennombrøytet innen kl. 0600. Utbrøyting til full bredde, brøyting av kryss og busslommer skal utføres umiddelbart etterpå. På lørdager utsettes tidsfristen for gjenommbrøyting til kl. 0700, og på søn- og helligdager til kl. 0900.

 

Brøyting av fortau og gang-/sykkelveg skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Tidsfrist for gjennombrøyting er av praktiske årsaker satt til ½ time etter tidsfristen for gjennombrøyting av kjørebanen.

 

Utløsende standard snøfokk:

Tiltak settes i verk når snøskavler som kan komme overraskende på en bilfører strekker seg over mer enn halve vegen.

Kommentarer:

Hovedmålsettingen for brøytingen er at vegen skal være farbar for biler som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Under vanskelige værforhold må det aksepteres at denne målsetningen i perioder ikke overholdes.

Målsetningen medfører at det kan være nødvendig å ta hensyn til vegens geometri ved praktisering av standarden. En veg med bratte bakker blir raskere ufremkommelig enn en veg på ”flatlandet”. I tiden mellom kl. 2200 og 0600 må trafikantene akseptere vanskeligere kjøreforhold enn om dagen. Fortau/gangbane skal brøytes minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i vegbanen. Det må på dagtid være mulig å trille barnevogn på fortauet/gangbanen.

 

3.2     Snø- og isrydding

          Utløsende standard:

Maksimal spordybde skal ikke overstige 5 cm.

Spordybden kan måles med ca 1,5 m lang rettholt. Rettholten må være så lang at den rekker mellom ryggene på ver side av sporet.

Tykkelsen på snø- og issåle skal ikke overstige 10 cm. Konsekvensene ved for tykk såle kommer først når sålen tiner. Nedhøvling av sålen prioriteres derfor lavere enn spor i perioder med stabilt kaldt vær. Det vises til konsekvenser ved avvik. På ettervinteren skal såletykkelsen reduseres for å unngå fremkommelighetsproblemer når sålen går i oppløsning.

Ved fotgjengeroverganger og i kryss skal ikke snøopplegg hindre sikten slik at det oppstår trafikkfarlige situasjoner.

 

3.3     Veggrep og friksjon

          Utløsende standard:

Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme opp bakker etc. skal det strøs (friksjonskoeffisient under ca. 0,25)

Strøing utføres som punktstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot vegkryss. Det må på forhånd bestemmes hvilke partier av en vegstrekning som skal strøs. Strøing utføres i tråd med strøplan for Bardu kommune. Omfanget av strøing justeres i samråd med Avdeling kommunalteknikk.

Fortau/gangbane skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Strøing skal også utføres på busslommer.

Når friksjonskravene tilsier det, skal punktstrøing være utført innen morgen- og ettermiddagstrafikken starter, henholdsvis kl. 0600 og 1500.

 

Kommentarer:

All strøing skal alltid avsluttes på et oversiktlig sted, slik at trafikkantene i god tid kan se hvor den slutter.

Det skal ikke strøs med sand på rette, flate strekninger, med mindre vegkryss eller annet gjør strøing nødvendig.

En friksjonskoeffisient på 0,25 betyr at en bil med hastighet 60 km/t vil kunne stanse på ca. 60 meter.

Snø i avkjørsel

Veibrøyting fører til snø i private avkjøringer. Det kan ikke forventes at kommunen rydder og holder disse åpne. 

Mannskapene tar hensyn, men ved store snøfall vil selvfølgelig mange innkjørsler bli fylt med snø. Huseierne kan ikke kaste snøen ut på veien / fortauet igjen. Vegloven slår fast at den som eier avkjørselen er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til sin eiendom, jfr veglovens § 43. Det gjelder også snøfjerning. 

Vi forstår at det kan føles urettferdig, men lovgiver har veid hensynet til rettferdighet for den enkelte opp mot fremkommelighet for alle, hvor fremkommelighet på offentlig vei er vektet tyngst.

Parkering på kommunal veier og snuplasser

Parkerte kjøretøy langs veiene hindrer fremkommeligheten, reduserer brøytekvaliteten og det kan oppstå forsinkelser. Hvis ikke entreprenørene kommer frem, må de fortsette på runden før de kan vende tilbake og brøyte den aktuelle gaten.

Alle skal fortrinnsvis parkere på egen eiendom. Der dette ikke er mulig, unngå likevel parkering på kommunale snuplasser og veier. Slik hjelper du våre entreprenører å gjøre jobben grundig, trygt og effektivt.

Strøing av kommunale veier

De kommunale bilveiene i Bardu strøes med sand i svinger og bakker ved behov. Gangveier strøes med en sammenhengende stripe på den ene siden. Det er for at det skal være mulig å bruke spark på motsatt side. Vær obs på at strøsand kan bli vasket vekk av regnet. Under noen forhold tiner sanden ned i isen, eller det fryser is oppå sanden, slik at det kan være glattere enn det ser ut til.