I boligfelt ligger det kommunale ledninger for vann, kloakk og drensvann. De kommunale ledningene ligger stort sett i kommunale veier og har større dimensjon enn private stikkledninger. De private stikkledningene går fra de kommunale ledningene og inn i husene.

Når det bygges ut boligfelt, legges det stikkledninger ut av veien. Det er en praktisk ordning slik at vi unngår at hver enkelt husbygger må grave seg inn i veien for å koble til ledninger. Betalingen for den delen av de private ledningene som blir lagt i forbindelse med utbygging av boligfelt, blir regnet inn i prisen på hver enkelt tomt. Det er fortsatt huseieren som har ansvar for hele den private ledningen inn til den kommunale ledningen, også dersom det i framtiden skulle oppstå feil.

Det er to typer avløp; kloakk også kalt spillvann som er fra klosetter og vasker, og drens også kalt overvann som er fra dreneringen rundt huset. Taknedløp skal føres ut på bakken. Kloakken ledes til renseanlegget på østsiden av Barduelva mens drensvannet ledes korteste vei ut i bekk eller elv uten rensing. Det er veldig viktig at det ikke føres drensvann inn på kloakkledningen, for da kan kloakksystemet bli overbelastet. Det er også viktig at det ikke føres inn kloakk på drensledningen, for da vil kloakken havne ute i naturen uten rensing.

For å sikre at kloakk og drens kobles rett, skal avdeling kommunalteknikk kontrollere koblingen før det gis ferdigtillatelse på bygget.

Stikkledninger gjennom private avkjørsler er også private. Ledningene skal være minst 300 mm innvendig og det er viktig at de holdes åpne.