Stikkledninger

Krav til registrering av private stikkledninger

01.07.2021 kom det en ny forskrift ang. registrering av ledningsanlegg «Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag (ledningsregistreringsforskriften)». Deler av forskriften trer i kraft den 01.07.2022.

 

Bardu kommune kan med kommunens eierrådighet over vann- og avløpsnettet sette krav til innmåling av private stikkledninger som skal kobles til det kommunale ledningsnettet.

 

Ut fra forskrift og kommunens eierrådighet, settes følgende krav til registrering av private stikkledninger i Bardu kommune:

Ansvarlig foretak skal sørge for at det foreligger situasjonsplan som viser privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygd) så snart anlegget er ferdig. Situasjonsplanen med tilhørende innmåling av anlegget sendes til kommunen avdeling Kommunalteknikk. Innmålte data skal leveres digitalt i SOSI -format. Koordinater skal kodes med SOSI temakoder. Koordinater skal måles inn og leveres i koordinatsystemet: EUREF89 UTM sone 33. Høydereferanse er fra NN2000. Dersom mottatt dokumentasjon er tilfredsstillende, gis ferdigmelding av kommunalteknikk. Ferdigmelding gitt av vann- og avløpsmyndigheten vedlegges søknad om ferdigattest. Viser til «standard abonnentsvilkår – administrative bestemmelser» og «Retningslinjer for innmåling og dokumentasjon av VA anlegg i Bardu kommune».

 

Private ledninger som ikke er tilkoblet kommunens ledningsnett er også pliktig å måle inn sine ledninger iht. forskrift.

 

For innmåling høydegrunnlag og utstikking av stikkledninger (retning, lengdeprofil og kotehøyder

i kummer), må utførende ha følgende godkjenning: «Innmåling og utstikking, tiltaksklasse 1»

 

Vi minner om at plassering av vann- og avløpsanlegg, herunder stikkledninger, er søknadspliktig etter pbl. § 20-2, jf. § 20-1 første ledd bokstav a og b. Unntak er gjort for lokal drenering som ikke er tilknyttet overvanns- og avløpsnett, samt reparasjoner på vann- og avløpsanlegg ved rør- og ledningsbrudd (punktreparasjoner). Også utskifting av eksisterende ledninger er søknadspliktig.

I boligfelt ligger det kommunale ledninger for vann, kloakk og drensvann. De kommunale ledningene ligger stort sett i kommunale veier og har større dimensjon enn private stikkledninger. De private stikkledningene går fra de kommunale ledningene og inn i husene.

Når det bygges ut boligfelt, legges det stikkledninger ut av veien. Det er en praktisk ordning slik at vi unngår at hver enkelt husbygger må grave seg inn i veien for å koble til ledninger. Betalingen for den delen av de private ledningene som blir lagt i forbindelse med utbygging av boligfelt, blir regnet inn i prisen på hver enkelt tomt. Det er fortsatt huseieren som har ansvar for hele den private ledningen inn til den kommunale ledningen, også dersom det i framtiden skulle oppstå feil.

Det er to typer avløp; kloakk også kalt spillvann som er fra klosetter og vasker, og drens også kalt overvann som er fra dreneringen rundt huset. Taknedløp skal føres ut på bakken. Kloakken ledes til renseanlegget på østsiden av Barduelva mens drensvannet ledes korteste vei ut i bekk eller elv uten rensing. Det er veldig viktig at det ikke føres drensvann inn på kloakkledningen, for da kan kloakksystemet bli overbelastet. Det er også viktig at det ikke føres inn kloakk på drensledningen, for da vil kloakken havne ute i naturen uten rensing.

For å sikre at kloakk og drens kobles rett, skal avdeling kommunalteknikk kontrollere koblingen før det gis ferdigtillatelse på bygget.

Stikkledninger gjennom private avkjørsler er også private. Ledningene skal være minst 300 mm innvendig og det er viktig at de holdes åpne.