Hvorfor har vi Renovasjonsgebyr fritidsboliger?

Forurensningsloven (FL) § 30 krever at kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall.  Avfall fra fritidsboliger/hytter er også definert som husholdningsavfall. Kommunene er pliktige til å ha tilfredsstillende tilbud om renovasjon. Dette er gitt av Miljødirektoratet og gjelder i heile landet. Der er altså et lovkrav at kommunene skal sørge for innsamling av husholdningsavfall og fra fritidsboliger og hytter. 

Hvor skal jeg levere avfallet?

Retur punkt som er utsatt i og av Bardu kommune til husholdning har du tilgang til

  • Restavfallskontainere: Med restavfall menes ordinært restavfall som oppstår i en husholdning (plastemballasje, papir, papp, kartong m.v.)
  • Glass- og metallemballasje leveres i sine kontainere som står på enkelte returpunkt.
  • Elektrisk og elektronisk avfall, farlig avfall, hageavfall, jern/metall, bygningsavfall, store gjenstander osv leveres på Steiland.
  • Organisk avfall skal i størst mulig grad holdes adskilt og komposteres på eiendommen på en hygienisk tilfredsstillende måte.

Kontainere ute i bygda til hytterenovasjonen

Kontainere for renovasjon fritidsbolig står ved Bjørnsmo, Granberg, Bruhaugen, Innset og Nygård.

 

Hvem må betale renovasjonsgebyr?

Alle som har eiendom som er matrikkelført med bygg som hytte/fritidsbolig må være med på ordning for dette renovasjonsgebyret.

Gebyr og søppelsekker

Gebyret for fritidsboliger er utregnet etter selvkostprinsippet.

Søppelsekker leveres ikke ut til fritidsboliger da kostnaden ikke ligger i gebyret. Slike tiltak er med på å holde gebyret nede.

Er hytterenovasjon et tiltak for at kommunen skal tjene penger?

Bardu kommune er ansvarlige for at dette er til selvkost. Det vil si at gebyret skal dekke det tjenesten koster. Det er ikke lov å tjene på kommunale avgifter.

Jeg er nesten aldri på hytta, hvorfor må jeg betale like mye som naboen?

Bardu kommune vet at du har hytte, men ikke hvordan eller hvor ofte du bruker den. Hytterenovasjon er en spleiseordning for de som har hytter, alle betaler likt. Vi har lagt vekt på å lage et rasjonelt og enkelt tilbud med lave kostnader.

Kan jeg søke om fritak?

Renovasjonsforskriften gir enkelte eiere anledning til å søke om fritak.

  • De som kan dokumentere at hytta står til nedfalls, kan regne med å få fritak.
  • Sjelden bruk av hytta, liten produksjon av avfall, størrelse på hytta, eller lang avstand til hyttepunkt gir ikke grunnlag for fritak.

De som mener de har grunn til å få fritak fra hytterenovasjon vil få klagen behandla hos Bardu kommune. Dersom Bardu kommune er i tvil om søknaden gir rett til fritak, eller søker klager på vedtaket, blir klagen sendt til et eget klageutvalg som behandler denne.

 

Takk for at dere på denne måten hjelper Bardu kommune med å oppfylle lovkravet på en mest mulig rasjonell måte.