Hva betyr kommunale eiendomsavgifter?

Dette omfatter betaling av vann- og avløps-/ slam-gebyr, renovasjonsgebyr og tilsynsgebyr ( fyringsanlegg)  samt festeavgift .  

Det er også flere navn på dette: kommunalt gebyr - eiendomsgebyr – eiendomsavgift– avgift til kommunen

Hvorfor får man ikke teksten opp i nettbanken som forklarer faktura?

Vi opplever at brukere sier de ikke får en forklaring på hva regningen gjelder i nettbanken, eller bare en kort tekst . Dette er ulikt fra bank til bank , dette kan ikke vi bistå med , men Bardu kommune sender ut faktura med tekst som skal være forklarende til gebyrene.

 

Hvorfor har avgiftene økt?

Se til  forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale avgifter ( Selvkostforskriften)  Beregning av selvkost på tjenesteområder som for eksempel vann og avløp er fastsatt i lov at gebyret ikke skal være større en kostnader ved å yte tjenesten , jf kommuneloven § 15-1. Selvkost er kostnader som direkte og indirekte gjelder produksjon av tjenesten som det skal betales gebyr for. Kort kan vi oppsummere det slikt at dersom det er økte utgifter i tjenesteområdet i årene framover  på må gebyret justeres, dette kan også gå ned .

Årsgebyret for vann og avløp består av to deler, fast del og forbruk. Gebyret skal være basert på bebyggelsens størrelse, noen har vannmålere som måler forbruket av vann.

Hva betaler jeg for?

Dersom du har hytte med pipe betaler du tilsynsgebyr, og avgift for renovasjon.

Er bolig tilknyttet kommunalt vann og avløp betales det gebyr.  Har du slamanlegg betales gebyr for tømming. Slamanlegg tømmes hver 4. år for fritidsbolig og hvert 2. år for bolig og gebyret fordels på 4 eller 2 år

Eier kan be om å få tømt slamanlegget oftere, da vil gebyret bli etter tømmefrekvensen.

Renovasjonsgebyr betales av alle hytte- og boenheter.

Feie-/tilsynsavgift

Hvorfor er det krav til feiing og tilsyn med fyringsanlegg?

Årlig rykker brann- og redningsvesenene ut til omtrent 1000 pipebranner på landsbasis. Det oppstår videre mange flere skorsteinsbranner uten at nødetatene blir kontaktet.

Fyringsanlegg har over lengere tid blitt tett fulgt opp av brann- og redningsvesenet. Derfor er ikke brann i fyringsanlegg som sprer seg videre til byggverket et stort problem i Norge. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg bidrar til færre skorsteinsbranner, og til at eventuelle skorsteinsbranner, ikke sprer seg til bygningen. Det er derfor viktig å inneha søkelys på riktig bruk og vedlikehold av fyringsanlegg, slik at tilstanden av disse ikke utvikler seg i negativ retning.

 

Momenter

 • Feiing og tilsyn er brannforebyggende og miljøfremmende tiltak.
 • Feiing og tilsyn gir færre sot-branner og reduserer risiko for bygningsbranner (1 brann pr 1000)
 • Feiing og tilsyn begrenser kullos-forgiftning, og gir god ENØK.
 • Bedre inneklima. Med feil på fyringsanlegget vil underskudd på oksygen kunne oppstå.
 • Fjerning av blanksot krever kunnskap og utstyr, dette kan ikke overlates til eier.
 • Regelmessig feiebesøk fanger opp dårlige fyringsvaner. Snitt alderen på omkomne i ”fyringsbranner” er 74 år. 47% av disse skyldes feil bruk
 • 2-3 ganger flere ”fyringsbranner” i fritidsbolig enn i bolig.
 • Utfasing av flytende brensel - motivasjon til fast brensel, medfører mer sot/vedlikehold.

 

Hvem er ansvarlig for feiing og tilsyn?       

Etter hovedregelen i kommuneloven har kommunestyret det overordnede ansvaret for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Etter delegering er dette ansvaret ført ned til «Bardu brann og redning» å følge opp.

Feiing og tilsyn er regulert i «brann- og eksplosjonsloven», og oppgavene er nærmere beskrevet i «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn». Kommunens plikter, fullmakter og brannvesenets oppgaver er gitt i «brann- og eksplosjonsloven» kap. 3, § 11 pkt. h). Her fremkommer det at brannvesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Gjennomføring av oppgavene er nærmere beskrevet i forskrift. Brann- og eksplosjonslovens § 28 omhandler blant annet gebyrer. Kommunestyret kan på bakgrunn av dette fastsette gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

 

Finansiering av feiertjenesten.

Feiertjenesten er finansiert etter selvkostprinsippet og tjenesten betales over kommunens fastsatte feie og tilsynsgebyr. Kommunestyret fastsetter det årlige gebyret for tjenesten jf. overstående.

 

Hva er prinsippet bak selvkost?

Rettsgrunnlaget for forvaltningsvirksomheter er at ikke noen borger kan pålegges å yte noe til fellesskapet uten at dette er gitt i lov. I de tilfeller der kommunen er forvalter og/eller eier av tjenester som borgere er forpliktet til å benytte seg av, kreves det hjemmelsgrunnlag for å kreve betaling fra bruker. For tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkostprinsippet som ramme for betalingen. Definisjonen på selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en gitt vare eller tjeneste. Feiertjenesten i er en slik tjeneste. Gebyret for feiertjenesten er bygget på prinsippet om at gebyret skal dekke den faktiske kostnaden for den kommunale ytelsen. Kommune legger videre til grunn en gjennomsnittsbetraktning som avspeiler kommunens arbeid med å gjennomføre feie- og tilsynstjenesten hvor dette fordeles på fyringsanleggene i det geografiske området kommunestyret råder over. Gebyr for tilsyn og feiing for fritidsbolig/hytte kreves inn på årlig basis. Gebyret kommunene krever inn går til å opprettholde tilbudet om feiing og tilsyn, og henger ikke direkte sammen med hvor ofte en enhet får utført tjenesten.

 

Feiegebyret skal dekke tjeneste som:

 • Feiing av røykkanal (pipe/skorstein), røykrør og uttak av sot etter behov. Behovet for feiing fastsettes av feieren.
 • Fjerning av sot er en del av tjenesten og unnlates bare etter avtale med eier eller bruker.  
 • Tilsyn med fyringsanlegg
 • Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi en skriftlig tilbakemelding til eier, eller representant for eier om disse med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført.

 

Hva innebærer tilsyn med fyringsanlegg?
Feieren fører også tilsyn med alle fyringsanlegg/ildsteder etter behov. Det er feieren som fastsetter behovet etter faglig vurdering. Feilmonteringer, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner er noe feieren ser ofte. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen/fritidsboligen. Feierens jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av fyringsanlegget oppmerksom på farene, slik at de kan utbedres før en brann oppstår. Tilsynet omfatter også informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i enheten din.

 

Tilsyn omfatter:

 • Kontroll av fyringsanlegg og at dette er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade.
 • Informasjon om riktig opptenning, fyring og gode fyringsvaner.
 • Veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier.
 • Informasjon om generell brannsikkerhet.
 • Eier av anlegget får skriftlig tilbakemelding ved avvik.

 

 

Hvorfor får jeg feie- og tilsynsavgift på fritidsbolig?

Forskrift om brannforebygging pålegger kommunene å feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger/hytter på lik linje med boliger. Dette var en endring som kom i ny forskrift om brannforebygging i 2016.

 

Hvorfor er ikke fritidsboligen min feiet når jeg har betalt gebyr?

I 2016 ble kommunenes ansvar for feiing og tilsyn av fyringsanlegg utvidet til å også omfatte fritidsboliger. Dette ført til en vesentlig utfordring og kartlegging av ca. 1500 fritidsboliger som har tilfalt feierne med hensyn på risiko for brann og behov for feiing og tilsyn, samt adkomst til fritidsboligene. Feiing og tilsyn av fritidsboliger er en utfordrende tjeneste som krever annen forberedelse en boliger som ligger i tilknytning til offentlig vei. Omtrent halvparten av disse 1500 hyttene anses å ha beliggenhet utenfor allfarvei, og derpå utfordre fremkommeligheten til feiertjenesten. Det er ikke bare enkelt å komme seg fram til hyttene med feieutstyret. Framkomstmidler for feieren som skal til hytter, er et stort samtaleemne i brann- og feiervesenet landet rundt. Utfordringa for feierne er hvordan de skal komme seg fram til fritidsboligene, samkjøre med eier og kanskje flere innafor et geografisk område. Hytteeieren må også være til stede da det skal være tilsyn inne i hytta. Vi må videre sikre oss at når vi drar inn i et område at vi har samkjørt flere eiere slik at reisetiden utnyttes for området. Uten oppmøte kan vi ikke gjennomføre tilsyn som danner basis for feiing. Vi er enda ikke i mål med kartleggingen og har ikke løsning på alle utfordringene knyttet til tjenesten. Er du hytteeier og har fyringsanlegg vil du på sikt få melding om tilsyn og feiing. Feiervesenet er likevel avhengig av tid for å jobbe oss gjennom dette, slik at vi kan løse oppgaven vi er pålagt. Det er et omfattende arbeid og registrer inn nødvendige data i systemene våre som skal danne grunnlag for rodene og oppdelingen vi skal gjennomføre oppgavene etter.

 

Feierens og brannforebyggerens kompetanse og oppgaver:

Opplæring og kunnskap er den viktigste del av enhver profesjon. Alle som utfører feie- og tilsynstjenester på vegne av kommunen har gitte krav til minimumskompetanse gjennom forskrift. Å utdanne seg som feier er en 3-5års utdannelsesløp og samtlige gjennomgår en omfattende opplæring gjennom Norges brannskole på Fjelldal. Oppgaver består av tradisjonell feiing av skorsteiner, tilsyn med fyringsanlegg og forebyggende arbeid mot eiere og brukere av bolig og fritidsboliger. Det metodiske arbeidet og observasjoner feierne gjør ved tilsyn danner grunnlag for vurdering for feiing og tilsyns intervall. Feierne/brannforebyggerne har stor kunnskap om ulike ildsteder, fyringsanlegg, fyringsteknikk og ventilasjon- og trekkproblematikk. Feierne i Bardu kommune er foruten å være feiere/brannforebyggere også utdannede brannkonstabler og er en del av brannstyrken i kommunen. Kommunenes feiere besitter derfor mye relevant brannfarlig kompetanse.

 

Hva om jeg mangler tak-stige eller sikker adkomst for feier på fritidsbolig eller hytte?

Det er samme krav til tak-sikring for feiing av fritidsbolig og hytter som det er til boliger. Mangler du tak-stige eller ikke har annen sikker adkomst til taket, så vil dette bli tema på tilsynet og kan ende med at feiing ikke kan utføres.

 

Ved andre spørsmål vedrørende feie og tilsynsavgift  kontaktes brann og redning.

 

Kan jeg søke fritak på renovasjon på fritidsbolig da jeg ikke bruker den noen år eller svært sjeldent?

Du kan søke fritak på renovasjon på  fritidsbolig / hytte dersom bygget står for nedfalls. Dette må gjøres hvert år. Skal fritidsbolig rives så er dette søknadspliktig.

Vi bruker helårsbolig som fritidsbolig , kan vi søke om reduksjon av renovasjonsavgiften?

Kommunen henter informasjon ut fra det boligen er tinglyst som. Du må da søke hvert år om reduksjon av avgift mot at du kan gi opplysninger / dokumentasjon på dette. Du kan søke kommunen om bruksendring. Selv om bygningen er registrert som helårsbolig benyttes som fritidsbolig eller våningshus benyttes som fritidsbolig, så vil bygningens status fremdeles være bolig. Her må du være oppmerksom på at en bruksendring til fritidsbolig vil medføre en varig endring, slik at å gjenoppta bruk til boligformål vil være ulovlig. Følgelig kan heller ikke bygningen overdras som bolig.

Hvor ofte kommer faktura?

Bardu kommune sender ut faktura to ganger i året på kommunale avgifter, en mnd før forfall som er den 30 mars og 30 september.

Jeg trenger å få delt opp fakturabeløp , hvem henvender jeg meg til?

Henvendelse til betaling kan rettes til  økonomienheten  på epost:  okonomi@bardu.kommune.no

Jeg vil ha faktura sendt pr. post

Bardu kommune sender faktura ut digitalt men send en henvendelse til  okonomi@bardu.kommune.no så vil de gi tilbakemelding om det er mulig.

E-faktura, avtalegiro og papirfaktura

Du bestemmer selv hvilken kanal du ønsker å benytte for fakturaer. Du styrer dette fullt og helt på egen hånd. Ulike betalingsmåte er :

 •   Avtalegiro
 • eFaktura
 • Vipps
 • Digital postkasse (DigiPost)
 • Papirfaktura i postkassen

Avtalegiro – banken betaler faktura direkte – Ser du ikke faktura grunnlaget - ta kontakt med banken

e-faktura – faktura ligger i banken og du godkjenner den selv - Ser ikke faktura grunnlaget - ta kontakt med banken

Vipps – faktura sendes til din vippskonto – Ser ikke faktura grunnlaget - ta kontakt med banken

Jeg har solgt bolig eller det er dødsbo og skal ikke betale, hva gjør jeg?

Vi forholder oss til tinglyst eier på tidspunkt for fakturering. Megler vil bistå med avregning til ny eier, eller dere avtaler selv med ny eier. Vi kan dessverre ikke bistå med dette. Ved dødsbo skal det være opprettet en med fullmakt , faktura videresendes til denne personen.  Bardu kommune kan ikke bistå med dette. 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommuner kan vedta å innføre.  

Det er eiendomsskattekontoret i kommunen som skriver ut eiendomsskatten. Eiendomsskatten betales i de fleste tilfeller sammen med andre kommunale avgifter.