Regelverk for skoleskyss i Bardu kommune

Fylkeskommunen er ansvarlig for å opprette tilbud om skoleskyss i Troms fylke.
Det økonomiske ansvaret for skoleskyss på grunnskolenivå ligger hos kommunene.

Etter Opplæringsloven kap 7 har eleven rett til fri skoleskyss dersom:

1. Avstand mellom skole og hjem etter korteste farbare veg overstiger:
- 1. klasse 2 km
- 2.-10. klasse 4 km
Som målepunkt nyttes dør til dør (på skolen er det hovedinngangsdøren). Korteste farbare veg defineres som korteste vinterbrøytede strekning langs veg og gang-/sykkelveg
2. Eleven har farlig skolevei.
3. Eleven har en funksjonshemming som gjør det nødvendig med skyss
4. Eleven er syk/skadet og trenger skyss for en kortere periode

I tillegg anmoder Troms fylkeskommune ved Samferdselsutvalget kommunene å foreta løpende vurderinger av å yte et utvidet skysstilbud for elever i 2. og 3. klasse med skolevei mellom 2 og 4 km.

Hovedutvalg for omsorg og oppvekst 8.11.01 - sak 0069/01 fattet vedtak om at i unntakstilfeller der skoleveien må regnes som særlig vanskelig eller farlig, å gi elever med kortere skolevei enn skyssgrensa, fri skoleskyss.
I slike tilfeller vil Vegdirektoratets sjekkliste legges til grunn.

Spørsmål om skoleskyss rettes til den enkelte skole.