Målgruppe

Målgruppe  (jamfør Pasient,- og brukerrettighets loven § 2-1 d "Rett til brukerstyrt assistanse) : 

 •  Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. 
 • Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.
 • Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år.
 • Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke (se punkt 1). Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.
 • Det er i utgangspunktet en forutsetning at brukeren ønsker å påta seg det ansvaret arbeidslederrollen innebærer og at vedkommende har forutsetninger for å ivareta denne rollen på en forsvarlig måte. 
 • Dersom tjenestemottager selv ikke kan være arbeidsleder, feks pga ung alder eller kognitive funksjonsnedsettelser, kan arbeideslederrollen ivaretas av noen som kjenner tjenestemottageren godt. 

Kriterier/ vilkår

 • Du må selv ha søkt på tjenesten
 • Du er primært selv i stand til å ivareta arbeidslederrollen. Herunder ligger kjennskap til og utøvelse av lovverk/ retningslinjer vedrørende de forpliktelser/ ansvar som ligger i det å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse. 
 • Der kriteriene for BPA er oppfylt, i henhold til lover og forskrifter har søkeren rett til vedtak om BPA. 
 • Før kartleggingshjemmebesøk foretas av sykepleier 1 og representant fra koordinerende enhet må veileder (se lenke)være gjennomgått.
 • Assistent skal ikke utføre tjenesteoppgaver for brukerens familiemedlemmer. 

Søknad

Søknadsskjema

 

Søknader sendes:

Koordinerende enhet, Parkveien 24, 9360 Bardu