Visjon: Trivsel og kvalitet i friske omgivelser

I Bardu er innbyggerne glade i kommunen sin, og tenker positivt når de skal beskrive den. Trygghet, trivsel og toleranse, og god kvalitet på tjenestetilbudet er grunnleggende i dette. Kommunen har vært og er en møteplass mellom mennesker fra forskjellige steder i landet, og fra andre land og kulturer. 

Friske omgivelser beskriver en annen dimensjon av visjonen. Bygd på det trygge fundamentet, skal det være friskhet og mot til å gå nye veier og satse inn i fremtida. I dette ligger både det naturbaserte i Villmarkskommuen og nasjonalparken, til aksept for at det skal være høyt under taket i diskusjoner og i forhold til nye idèer og næringsutvikling. 

Overordnet mål

Mål fra kommuneplan

"Bardu skal, basert på bærekraftig utvikling og samspill mellom natur og mennesker, være en trygg og attraktiv kommune"

Videreutvikling av Setermoen tettsted:

Videreføre Bygdebyen med vekt på estetikk og kvalitet med lett tilgang til natur, frilufts- og kulturaktiviteter. Et attraktivt og naturlig stoppested på E6 med aktiv handelsvirksomhet.

 

Bosetting og skolestruktur:

Bardu kommune skal være en livskraftig kommune der bygder og sentrum fortsatt skal utvikles til gode oppvekst- og bomiljøer. Dette skal gi en positiv befolkningsutvikling.

 

Landbruk:

Bardu kommune skal fremme jord- og skogbruk som ei sterk næring og en viktig del av kommunens identitet.

 

Reindrift:

En bærekraftig reindrift tilpasset økologiske forutsetninger basert på samarbeid mellom næringa og lokalsamfunnet.

 

Kultur og friluftsliv:

Et bredt tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv.

 

Stein, grus og mineralressurser:

Kartlegge og forvalte eksisterende stein-, grus og mineralressurser på en bærekraftig måte.

 

Vassdrag:

Bærekraftig bruk og forvaltning av våre vassdrag i tråd med vanndirektivet og gjeldende planer.

 

Samferdsel:

En sikker og moderne infrastruktur tilpasset bosetting og næring.

 

Samfunnssikkerhet og beredskap:

Et trygt lokalsamfunn for fastboende og gjester. Bardu kommune skal ha organisering, kapasitet og evne til å forebygge uønska hendelser og redusere skadeomfang om slike oppstår.

 

Folkehelse:

Trivsel og god helse for alle innbyggere i Bardu.

 

Natur og miljø:

Bardus naturmangfold skal ivaretas gjennom en bærekraftig bruk og utvikling. Dets egenverdi vektlegges som en ressurs for rekreasjon, høsting og næring.

 

Forsvaret, næringsliv, arbeidsplasser:

Kommunen skal ha et mangfoldig, levedyktig og utviklingsorientert næringsliv hvor Bardus fortrinn utnyttes.

Verdier for medarbeidere i Bardu kommune

I kommuneorganisasjonen skal det i samhandling internt og eksternt legges følgende verdier til grunn:

SEupHwAAAABJRU 5ErkJggg==