Kirker og kapeller

Bardu kirke er i sentrum av kommunen. Det er kapeller i alle dalførene.

Bardu kirke. Tømmerkirke, tatt i bruk i 1829. 120 sitteplasser i kirkeskipet og pr. nå 15 sitteplasser på galleriet. Tidligere var det totalt 220 sitteplasser der, men antallet ble redusert pga. brannsikkerhet. Kirken er lokalisert til Setermoen. Vi har pr. nå ikke åpen veikirke.

Nedre Bardu kapell ble tatt i bruk 1981 og ligger ca 18 km nord for Setermoen . Tar av ved Elverumskrysset over brua og til venstre. Ca 170 husstander sokner til kapellet.

nbkapell3_small.jpg

Øvre Bardu kapell ble tatt i bruk i 1971. Kapellet finner man ca 17 km øst for Setermoen (X-Altevannsveien/Sørdalsveien). Ca 80 husstander sokner til kapellet.

ovre bardu kapell_small.jpg

Salangsdalen kapell ble tatt i bruk i 1981 da det var gjenoppbygd etter brann. Kapellet finner man ved å kjøre sørover E-6 ca 25 km fra Setermoen, fortsette Bonesveien (mot Polar Park) ca 2km. Det er ca 40 husstander som sokner til kapellet.

Salangsdalen kapell_250px.jpg

Menighetshuset, som ble tatt i bruk i 1993, ligger ved Bardu kirke og er benyttet i mange sammenhenger. Da Bardu kirke kun består av kirkerommet, ble menighetshuset bygget for å romme andre aktiviteter. Det har vist seg tjenlig og anvendelig både til de mange ulike arrangementer menigheten har selv, og i forbindelse med utleie til en rekke andre formål. Bla. er huset velegnet til møter, kurs, minnesamvær, dåpsfest eller lignende. Huset består av en stor og en liten sal med foldedør mellom. Det er et romslig kjøkken her, og det har dekketøy til ca 120 stk. I kjelleren har vi menighetskontoret. Der finner du kirkeverge (daglig leder), sekretær, kirketjenere, prest, organist og kateket.  

menighetshus_small.jpg

 

Kirkegårder og gravlunder

Det er åtte kirkegårder i Bardu kommune. Disse er plassert i sentrum og i alle dalførene.

Kirkemo ligger ved Bardu kirke. Dette er den eldste kirkegården i bygda og ble tatt i bruk i 1810. Senere utvidet i 1870 og 1946. Kirkegården består av 9 felt. Etter 1982 har det kun vært gravlegging i avtatte graver.

Gamle Lund som ligger i Salangsdalen, ble innviet i 1842 og var i bruk til 1920. Kirkegården er nedlagt og det er dannet en interesseforening for å ta vare på den som kulturminne.

Innset ligger på Innset i Østerdalen, ca 35 km fra Setermoen og ble tatt i bruk i 1861. Gravlunden består av et felt. Den ble i sin tid tatt i bruk fordi det ikke var kjørbar vei til Setermoen.

Molund ligger ved Altevannsveien et par hundre meter fra sentrum. Denne kirkegården var i bruk fra 1872 og fram til siste gravlegging i avtatt grav i 1998. Gravlunden består av et felt.

Skoelvli ligger i Nedre Bardu, ved Bjørnsmoveien, ca 3 - 4 km fra kapellet og ble tatt i bruk i 1900 og utvidet i 1946 og midt på 90-tallet. Kirkegården har 2 felt.

Sørdalen ligger like ved Øvre Bardu kapell og ble tatt i bruk i 1912. Den består av 6 felt, hvor 5 er tatt i bruk.

Sponga gravlund ligger et par km nordover fra kirka. Den ble tatt i bruk i 1982. 5 gravfelt er tatt i bruk. Området er regulert og inngjerdet til 8 felt til. Det vil si at det skal være gravplasser nok i over 100 år innenfor gjerdet. Den ligger fint til på en furumo med Barduelva like ved.

Nye Lund ligger ved Salangsdalen kapell og ble tatt i bruk i 1922. Kirkegården består av 9 felt, hvorav 6 er tatt i bruk.