Kommunen har også en plikt til å tilby vaksine til personer som oppholder seg i kommunen over tid, selv om de ikke har permanent opphold/bor i kommunen (som for eksempel gjestearbeidere, asylsøkere). For Forsvarsansatte – se lengre ned på siden.

Vaksinetilbudet gjelder også personer som har startet opp med vaksinasjon i utlandet, men som trenger å få fullført vaksinasjon mens de oppholder seg i Norge. 

 • Koronavaksinasjon er gratis og frivillig.
 • Vaksinen som benyttes i Bardu er i hovedsak Comirnaty-vaksinen fra BioNTech/Pfizer 

Det vaksineres nå med oppfriskningsdose – dose 4 - til ulike risikogrupper. Se mer informasjon under Fane 4 – oppfriskningsdose.

 

Det vil gjennomføres koronavaksinering samme dagene som influensavaksineringen, høsten 2022.

Det er åpnet opp for samvaksinering med inaktivert influensavaksine og koronavaksine.

 

Datoer for dette blir:

Torsdag 27. oktober kl 09-15

Fredag 28. oktober kl 09.15

Torsdag 10. november kl 09-15

Vaksineringen vil foregå som drop-in – ingen timebestilling – i Barduhallen.

 

Koronavaksinering, informasjon og spørsmål, man-fre 09.00-14.00 tlf. 96914514

Hvis noen ønsker dose 1, 2 eller 3 (uansett alder), kan man møte opp en av disse dagene for å få vaksine.

Dose 1

Hvis du ikke har startet vaksineringen og ønsker dose 1 må du møte opp på drop-in vaksinering.

Dose 2

Ved Pfizervaksine skal det gå minst 3 uker mellom dose 1 og dose 2. Om du skal ta to ulike mRNA vaksiner må det gå minst 4 uker mellom dosene.

Møt opp på drop-in dagene for å få tatt din dose 2.

 

Dose 3 - oppfriskningsdose

Oppfriskningsdose (dose 3) anbefales for:

 • aldersgruppen 45 år og eldre
 • 18 - 44 år med underliggende sykdommer/helsetilstander som gir økt risiko for alvorlig forløp av covid-19
 • ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Personer 18-44 år uten underliggende sykdommer/helsetilstander kan, om de selv ønsker det, få tilbud om oppfriskningsdose (dose 3). Intervallet mellom dose to og oppfriskningsdosen bør være minst 20 uker.

Dose 4 - oppfriskningsdose

 

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler oppfriskingsdose til følgende målgrupper før kommende høst- og vintersesong 2022:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre og sykehjemsbeboere
 • Aldergruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp som inkluderer følgende sykdommer/helsetilstander:
  • Organtransplanterte
  • alvorlig og moderat immunsvikt
  • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
  • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks., ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 2
  • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • demens
  • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • hjerneslag
  • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.
  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
 • Gravide i 2 og 3 trimester – se mer info under fanen «Gravide»

 

Oppfriskningsdosen som nå tilbys vil for de fleste være dose 4, for enkelte med alvorlig svekket immunforsvar vil det være dose 5.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen. Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem. For en del av disse pasientene vil denne oppfriskningsdosen være dose nummer 5.

For øvrige personer i risikogrupper, kan de fremvise resepter, epikriser eller annen dokumentasjon fra sykehus eller fra egen lege, som sannsynliggjør at de tilhører en risikogruppe.

Intervall fra forrige oppfriskningsdose bør være minimum 4 måneder.

Vaksine til gravide

 

Gravide og ammende anbefales vaksine mot covid-19

Gravide kvinner har en høyere risiko enn ikke-gravide kvinner på samme alder for å utvikle et alvorlig forløp av covid-19, selv om den absolutte risikoen er lav. Det anbefales at alle gravide er grunnvaksinert mot covid-19 med mRNA-vaksine, slik at de blir godt beskyttet mot alvorlig sykdomsforløp.

FHI anbefaler:

 • Grunnvaksinasjon til alle gravide. Dette gjelder uavhengig av trimester.
 • Gravide anbefales også oppfriskningsdose. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden forrige dose, og i første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.
 • Gravide i 2. og 3. trimester bør tilbys oppfriskningsdose, uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

 

Kvinner som ammer kan ta vaksine mot covid-19. WHO (Verdens helseorganisasjon) anbefaler ingen restriksjoner. 

Kvinner med covid-19 infeksjon kan fortsatt amme som normalt. 

For mer info: Gravide og ammende - FHI

Forsvaret

Ansatte i Forsvaret som er folkeregistrert i Bardu kommune skal i utgangspunktet få tilbud om koronavaksine gjennom det kommunale tilbudet. De som har tatt dose 2 i kommunen vil også få tilbud om dose 3 her. Vaksinemengden som kommunen mottar til dose 3 er beregnet ut fra antall personer som har fått dose 2 i kommunen.

Forsvaret har inngått avtale med Statsforvalter om at de skal vaksinere eget personell. Derfor vil den gruppen av bosatte Forsvarsansatte som fikk dose 2 gjennom Forsvaret i sommer, også få tilbud om dose 3 gjennom jobben.

Forsvarsansatte som ikke har bostedsadresse i kommunen, vil få tilbud om koronavaksine gjennom Forsvaret.

Vaksinering for de som har gjennomgått koronasykdom

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning, for mer informasjon se avsnitt Vaksinasjon etter gjennomgått covid-19

Vaksinering av gruppen 5- 11år (2010- 2016)

-Dette betyr barneskole og siste året i barnehage. Samt at de født i 2017 kan ta vaksinen når de har fylt 5år

Alle barn i denne aldersgruppen kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.

Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Det er utviklet en egen dosering for små barn. Dette er en variant av Comirnaty (Pfizer/BioNTech) som inneholder mindre virkestoff enn den ordinære vaksinen.

Ved vaksinering av denne aldersgruppen bør foresatte (en eller begge) møte opp sammen med barnet på vaksinetimen.

 

Barn 5- 11år med alvorlig grunnsykdom:

Barn i denne aldersgruppen med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres. For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt.

Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering.

 

Alvorlig grunnsykdom:

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).

• Immunsvikt (inkluderer de som har alvorlige former)

• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege

 

Samtykke:

Samtykke kreves ved vaksinasjon av barn under 16 år. Det er ønskelig med skriftlig samtykke siden samtykket skal dokumenteres. For koronavaksinasjon av barn gjelder det at det må foreligge samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. For barn som skal vaksineres med to doser må det innhentes samtykke for hver av dosene.

Samtykke kan gis på følgende måter:

 • Skriv ut og signer samtykkeskjema. Dette må barnet ta med til vaksinetimen. 
 • Begge med foreldreansvar møter opp sammen med barnet på vaksinetimen. Husk legitimasjon.

 

Samtykkeskjema finner du her:

bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf (fhi.no)

Vaksinering av gruppen 12- 15år (født 2006-2009)

-Dette betyr ungdomsskole og siste året på mellomtrinnet

Disse barna kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.

Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.

Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose.

Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter dose 1. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Vaksinen som er anbefalt er Comirnaty fra Pfizer-BioNtech.  

 

Barn 12-15 år med alvorlig grunnsykdom:

Barn i denne aldersgruppen med alvorlig grunnsykdom bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine med 8 -12 ukers mellomrom mellom dosene.

Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering

 

Alvorlig grunnsykdom:

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).

• Immunsvikt (inkluderer de som har alvorlige former)

• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege

 

Samtykke:

Samtykke kreves ved vaksinasjon av barn under 16 år. Det er ønskelig med skriftlig samtykke siden samtykket skal dokumenteres. For koronavaksinasjon av barn gjelder det at det må foreligge samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. For barn som skal vaksineres med to doser må det innhentes samtykke for hver av dosene.

Samtykke kan gis på følgende måter:

 

 • Skriv ut og signer samtykkeskjema. Dette må barnet ta med til vaksinetimen
 • Begge med foreldreansvar møter opp sammen med barnet til vaksinering. Husk legitimasjon.

Samtykkeskjema finner du her:

bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf (fhi.no)

Vaksinering av gruppen 16- 17år (født 2004-2005)

-Dette betyr videregående skole

Personer i aldersgruppen 16-17 år tilbys vaksinering med to doser.

Vaksinen som er anbefalt er Comirnaty fra Pfizer-BioNtech.  

Disse barna bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine med 8–12 ukers mellomrom mellom dosene.

 

 • De som fyller 18 år i løpet av 2022, se mer info under punkt Dose 3.

Hvordan melde inn ved mistanke om bivirkning etter vaksinasjon?

Vi anbefaler personer som har opplevd uvanlige eller alvorlige symptomer som de mistenker skyldes vaksine, å kontakte helsepersonell som har satt vaksinen, for videre rapportering. Som pasient kan man også melde inn bivirkning selv.

melde.no (helsepersonell)

helsenorge.no (pasient eller pårørende)