Kulturmidler og kriterier

Bardu kommune tildeler årlig ut kulturmidler til ordinær drift av lagshus og anlegg.

Kriterier finner du under vedtekter nederst på siden. 

 

Hvem kan søke?

Søkeren må arbeide til beste for idrett og kulturliv i Bardu og huset / anlegget skal eies av laget som søker støtte.

  • Lag/foreningen som er hjemmehørende i Bardu kommune og eier hus/anlegg, laget er åpent for alle, følger demokratiske spilleregler, har eget organisasjonsnummer, har kultur og idrett som sitt formål og virkeområde og er registrert på Bardu kommune sin hjemmeside under lag / foreninger.
  •  Bare hovedlaget i en organisasjon kan søke.

 

Støtten fordeles mellom søkere ette følgende prinsipper: 

• 1/3 av kulturmidlene fordeles flatt på alle søkere som oppfyller søknadskriteriene. 

• 1/3 av totalbeløpet fordeles basert på antall medlemmer, der medlemmer under 16 år vektes dobbelt. 

• 1/3 av totalbeløpet fordeles etter skjønnsvurdering av om lagshus/anlegg tilrettelegger for aktivitet for barn og unge, personer med funksjonsnedsettelser, og om anlegget tilrettelegger for et mangfoldig kulturliv.

Det gis ikke tilskudd til:

  • Enkeltpersoner, politiske organisasjoner, eller fag- og interesseorganisasjoner eller lag/foreninger som utestenger grupper eller enkeltpersoner pga. religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk syn.
  • For seint innkomne søknader eller mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.
  • Hus og anlegg som mottar annen kommunal støtte.
  • Hus og anlegg som ikke eies av laget.

Søknad

Det kreves følgende vedlegg til søknaden:

• Godkjent årsmelding for foregående år må si noe om: 

➢ Møtevirksomhet og kurs 

➢ Alminnelig aktivitet 

• Godkjent regnskap for foregående år må inneholde: 

➢ Revidert årsregnskap hvor utgifter til drift fremkommer. 

➢ Kapitalregnskap 

➢ Spesifisert regnskap over inntekter og utgifter på lagshus / anlegg 66 

• Godkjent plan for neste år 

➢ Møter og annen virksomhet 

• Godkjent budsjett for neste år 

• Utskrift av årsmøteprotokoll

 

Søknadsfrist: 1. april 2024.

Det  søkes elektronisk og skjema finner dere her:

Elektronisk søknad kulturmidler

 

Det gjøres oppmerksom på at ufullstendige søknader, søknader med manglende vedlegg og for seint innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

Kulturkonsulent gir råd og veiledning for utfylling av søknaden.

Etter søknadsfristen legger administrasjonen fram et samlet forslag til fordeling av kulturmidler til politisk behandling i Utvalg for plan, levekår og utmark.