I 2015 ble det laget en folkehelseoversikt i Bardu kommune som beskrev helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen. Bakgrunnen for oversiktsdokumentet var Samhandlingsreformen, Folkehelseloven (2012) og Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (2012).

 • Med folkehelseloven har kommunen som helhet fått ansvar for folkehelsearbeidet og skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt.
 • Kommunene skal skaffe oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, og slik identifisere sine folkehelseutfordringer. Disse skal inngå som grunnlag for videre planlegging etter plan- og bygningsloven og som grunnlag for tiltak.

Oversiktsdokumentet består av:

 • Hovedtrekk og utfordringer i Bardu kommune
 • Helsefremmende og forebyggende tiltak/ressurser i kommunen
 • Status helsetilstand og påvirkningsfaktorer med vurderinger av mulige årsaker og konsekvenser:
 • Befolkningssammensetning
 • Oppvekst- Og levekårsforhold
 • Fysisk, biokjemisk, kjemisk og sosialt miljø
 • Skader og ulykker
 • Helserelatert atferd
 • Helsetilstand

Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer setter et krav til kommunene om å ha løpende oversikt, samt utarbeide et eget oversiktsdokument hvert fjerde år. Neste revidering vil bli gjort i 2023. 

Folkehelseoversikt Bardu oktober 2015.pd

Folkehelseoversikten Bardu 2019.pdf