Støttekontakt er betegnelsen på en person som gir andre støtte, assistanse og oppfølging på fritiden. Gjennom forutsigbart samvær og ulike fritidsaktiviteter skal støttekontakten bidra til en trygg og meningsfull fritid. Støttekontakten trenger vanligvis ingen formell utdanning. Hjelpen tilpasses den enkelte brukers interesser og behov. Et overordnet mål med støttekontaktarbeidet er å øke brukerens selvfølelse og mestringsopplevelse, i samvær med andre.

Målgruppe

Støttekontaktordningen er et fritidstiltak for de av kommunens innbyggere som trenger støtte og bistand for å få en meningsfull fritid. Behovet for tjenesten vurderes individuelt.

Kriterier/vilkår:

• Du som tjenestemottaker må være avhengig av bistand for å kunne delta i sosiale aktiviteter.

• Du som tjenestemottaker må ha utbytte av deltakelse i ulike aktiviteter.

• Ordningen skal ikke innvilges på grunn av avlastningsbehov hos pårørende.

• Støttekontakt innvilges som hovedregel ikke til barn under 8 år.

• Personer som har 1:1- bemanning innvilges som hovedregel ikke støttekontakt.

• Støttekontakt innvilges ikke til praktisk bistand for oppgaver i hjemmet.

• Støttekontakt innvilges ikke til helsehjelp.

• Du som søker må fylle kravene i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., §§ 1-1, 3-1, 3-2 pkt. 6 b, eventuelt har du behov som dekkes av Lov om barneverntjenester §§ 1-1, 4-4.

• Du må selv søke på tjenesten.

  •  Voksne over 18 år som har behov for støttekontakt søker på eget skjema «Søknad om støttekontakt" Se lenke under. 
  •  Dersom du er mindreårig eller av andre grunner ikke er i stand til å søke selv, kan nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig søke på vegne av deg.