Kommunepsykologen skal styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Dette skjer primært gjennom system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og utviklingsarbeid, veiledning og faglig støtte til andre kommunale tjenester er viktige del av dette arbeidet.

Kommunepsykologen skal bidra til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø.