Oppdatering uke 10

Pumper og vannledning fra brønn til bassenget er etablert og vi har fått testet anlegget. Alle komponenter ser ut til å fungere som de skal og vannprøver ble sendt til analyse mandag 08.03.21. Når svar fra analyser foreligger skal det gjennomføres vurdering av eventuelle rensetiltak. Vi forventer mye kalk i vannet og må få svar på om det må iverksettes tiltak for reduksjon av dette før det går ut på nettet. 

Oppdatering uke 5

Ny vannkilde Solbu vannverk

Grunnet forsinkelser fra borreentreprenør har det vært opphold i arbeidet med ny vannkilde ved Solbu vannverk. Denne uken blir det arbeid med ledningstrase inn mot det eksisterende bassenget og innstallering av pumper i brønnene. 

Det er fremdeles for tidlig å anta ferdigstillelse av dette arbeidet grunnet usikkerhet knyttet opp mot vannkildens leveringsmengde og kvalitet.

Oppdatering uke 1

Ny vannkilde Solbu vannverk

Arbeidet med etablering av ny vannkilde starter opp denne uken med borring av brønn og etablering av brønnhus oppe ved vanndammen. Utstyret blir kjørt opp fredag 08.01.21 og det er beregnet 3 dager med rigg og anlegg i første omgang. Dette skal ikke påvirke driften av vannverket med det må påregnes aktivitet og støy ut over normal arbeidstid.

Neste steg i prosessen blir analyse og kartlegging av vannet fra de nye brønnene. Resultatet fra disse prøvene vil avgjøre videre tiltak på rensing av vannet. Når dette er kartlagt, vil vannet fra brønnen kobles inn i det eksisterende vannverket.

Boringen på Solbu startet 12.01.21

Oppdatering uke 45

Bardu kommune har fått bekreftet oppstartsdato for boring og prøvepumping av brønnhull til 08.01.20. Arbeidet med brønnhullet er estimert til 3 dager. Videre arbeid vil være prøvetaking og tilkobling til eksisterende høydebasseng. Vi har ikke en endelig fremdriftsplan på dette arbeidet. I tillegg har kommunen startet søknadsprosessen om endring av vannkilde hos Mattilsynet.

Vi har gjennomført en forespørsel på opplevd vannkvalitet og fått svar fra 6 av 10 husstander. Tilbakemeldingen fra samtlige var at vannkvaliteten har blitt bedre etter tiltak.

Invitasjon til folkemøte 19.10.20

Noen av innbyggere ved Solbu har kontaktet leder for PTU for gjennomgang og samtaler knyttet til Solbu vannverk. Utvalgsleder og administrasjonen mener det hensiktsmessig å gjennomføre et møte med beboerne i fellesskap.

Agenda for møtet:

Terje Nyberget vil være ordstyrer og moderator for folkemøtet.

Det er restriksjoner på hvor mange som kan være samlet i kommunestyresalen, pga. covid-19, og grensen er satt til 25 stk.

Vi ber om at de som ønsker å delta på møtet melder seg på til postmottak@bardu.kommmune.no innen mandag kl. 12.00. Dette for å påse at vi følger krav om antall og smittevern. 

Det vil og være mulig å følge møtet via videooverføring på kommunens nettsider for de som ønsker det. Trykk på link her.

Bardu kommune har hatt en del utfordringer med telefontjenesten/ SMS varsling. 

Vi er i dialog med andre leverandører for SMS tjeneste og skal i neste uke ha møte med en ny leverandør. Dette vil det informeres om i møtet. 

Oppdatering uke 41

Mandag 5. oktober vil sil-hus og rørstrekning spyles. Dette medfører stenging av vann mellom 09.00-13.00. Innbyggerne på Solbu har fått denne informasjonen per SMS.

Oppdatering uke 39

Mandag kl. 09:00 i uke 40 starter arbeidet med rengjøring av inntaks dammen på Solbu. Dette vil medføre at i perioder så er husstandene uten vann.

  • Bardu kommune kjører ut vann til alle i forkant av stengingen.
  • Arbeidet vil kunne pågå ut denne uken.
  • Vi går ut med denne infoen pr. brev slik at alle blir varslet.
  • Perpetuum vil bli benyttet til dette oppdraget. Bil er klargjort og desinfisert samt at det er kjøpt inn ny sugeslange til dette formålet. Løkse maskin blir å bistå med gravemaskin etter behov, her er også alt utstyr desinfisert. Dette vil bli skriftlig dokumentert.
  • Vi har fremdeles utfordring med vår SMS-varsling og ber derfor om at hvis det må varsles raskt at dere inntil videre varsler hverandre på Solbu slik at alle får beskjed. Vi understreker at dette ikke er en varig eller optimal løsning på våre utfordringer.

Oppdatering 18.09.20 - Det ventes mye nedbør de kommende dagene

Natt til lørdag 19.09.20 er det ventet opp mot 100 mm nedbør. Det vurderes at dette vil kunne påvirke fargen på vannet fra Solbu vannverk.

Bardu kommune har iversatt ekstra overvåking av anlegget for å tidlig kunne varsle dersom det forekommer avvik. 

Fredag 18.09.20 er det kjørt ut vann til alle husstanden på Solbu.