Kart- og oppmåling arbeider innenfor saksområder som ligger under Matrikkelloven. I tillegg har de ansvaret for kommunens kartgrunnlag, planregister og fastmerkenett. Under vises de vanligste sakstypene som hører inn under Matrikkelloven. I tillegg kommer sammenføyning av eiendom og arbeider etter Eierseksjonsloven med seksjonering av eiendom. Tjenestene er gebyrbelagt og priser finnes også på kommunens side for betalingsregulativer. Tilgang til kart skjer via komunnens kartportal Kommunekart. Her er det to valgmuligheter, enten via den landsdekkende kartportalen Kommunekart eller kartportalen Midt Troms. Ved å bruke kartportalen Midt Troms vil det kunne skrives ut målestokkriktige kart for bruk i søknader.  Kommunekart kan oså brukes via en App på mobiltelefon. Denne kan lastes ned fra AppStore og Google Play. Ved å slå på stedstjenester kan man se hvor man befinnner seg på de ulike kartlagene som er tilgjengelig. Enkel brukerveiledning kan lastes ned her.

Oversikt over ulike karttjenester til ulikt bruk, finner du på vår oversiktsside Kart på web

Hvem kan rekvirere i saker etter Matrikkelloven?

I sakstypene under kan rekvirent være hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune eller stat. Rett til rekvisisjon kan også gis ved fullmakt.  Hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i henhold til firmaattest rekvirere.

Grensejustering

Sakstypen grensejustering brukes for overføring av mindre arealer mellom eiendommer eller for justering av grenselinjer for mer hensiktsmessig grense mellom naboeiendommer. Grensejustering har en rekke begrensninger for bruk der både størrelse på arealer og verdi av disse vil innskrenke bruk av sakstypen. Ta kontakt med kommunen før det rekvireres grensejustering for avklaring om sakstypen kan brukes i det enkelte tilfelle. Følgende skjema benyttes for søknad om grensejustering:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning.

I tillegg til rekvisisjonen må det vedlegges et situasjonskart i målestokk. Kart kan skrives ut fra kommunens kartportal. Ved en grensejustering vil denne nedfelles i en avtale der begge parter skriver under. Denne utformes av kommunen ved oppmålingsforretningen for underskrift.

Deling av grunneiendom

Ved fradeling av grunn blir det opprettet en ny eiendom med eget gård- og bruksnummer. Fradelingen skjer i henhold til søknad og tillatelse gitt etter PBL § 20-1 bokstav m. Der det ikke foreligger godkjent reguleringsplan må det søkes dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel. Dispensasjonssøknaden må grunngis før den kan behandles etter Plan- og bygningslov. Følgende skjema benyttes for å søke fradeling:

Søknad om dispensasjon sendes inn som eget vedlegg til skjemaene som er listet opp over. I tillegg skal det sendes inn et situasjonskart som viser det omsøkte areal med grenser til berørte eiendommer. Kart kan skrives ut fra kommunens kartportal.

Arealoverføring

Arealoverføring brukes ved overføring av større arealer mellom eiendommer. Arealene som skal overføres må grense til hverandre. Saksbehandling av arealoverføringer er tilnærmet lik søknad om fradeling hvor blant annet behandling etter Jordlov inngår. I tillegg vil kontroll av heftelser og pantefrafall inngår. Hvis arealer som søkes overført ikke har samme fomål, må det søkes om dispensasjon etter Plan- og bygningslov. For å søke om arealoverføring må det fylles ut følgende skjema:

Vedlagt søknaden må det legges ved et målestokkrett situasjonskart med påtegning av arealene som ønskes overført. Kart kan lastes ned fra kommunens kartportal.  

Etter oppmåling vil det utformes erklæringer om arealoverføring​ som partene må underskrive. I erklæringen skal det framgå hvilken verdi arealet har og som det skal betales dokumentavgift for når erklæringene tinglyses.

Klarlegging av eksisterende eiendomsgrense

En klarlegging av eksisterende grense utføres ofte med en grensepåvisning der innmåling og rekonstruksjon med utsetting av manglende grensemerker inngår. Utgangspunktet for kontroll og rekonstruksjon er ofte matrikkelkart, målebrev og skyldelingsforretninger. For å søke om klarlegging av eksisterende grense må det fylles ut følgende skjema:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Situasjonskart hvor grenser og grensepunkt som skal klarlegges tegnes inn. Kart lastes ned fra kommunens kartportal

Etter at klarlegging av grenser er utført vil eventuelle endringer føres i matrikkelen. Involverte parter vil få tilsendt nye matrikkelbrev der eventuelle endringer vil framgå.

Sammenføyning av eiendom

Sammenføyning av eiendom brukes der to eller flere eiendommer ønskes sammenføyd til en eiendom. Forutsetning for sammenføyning er at eiendommene grenser opp imot hverandre og at de har samme hjemmelshaver. Søknad om sammenføyning skjer på standard skjema og som kan lastes ned her. Søknad om sammenføyning er ikke gebyrbelagt men skal godkjennes av kommunen.

Utlevering av opplysninger fra Matrikkelen

I henhold til §30 i Lov om eigedomsregistrering (Matrikkelova) kan opplysninger fra matrikkelen utleveres etter søknad. Søknadsskjema kan lastes ned her.