FYSAK-kommune

FYSAK står for fysisk aktivitet og Bardu har som mål at alle innbyggerne skal ha mulighet for å utøve daglig fysisk aktivitet uansett bakgrunn og forutsetninger. Et godt etablert lavterskeltilbud i kommunen, i samarbeid med lokale lag, foreninger og enkelt personer, er TellTur Bardu (tidligere Bardu Fjelltrim). Her kan innbyggerne gå alt fra enkle til litt mer avanserte merkede turer i fra juni-september. I tillegg prøver vi å ha en løpende oversikt over aktiviteter som finnes i kommunen:Oversikt over trimtilbud i Bardu.

Gi beskjed til folkehelsekoordinatoren om dere vet av noen aktiviteter som vi ikke har fått med oss på oversikten.

Folkehelsekommune

I 2012 kom Lov om folkehelse med formål om å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Videre kommer det frem i loven at folkehelsearbeid skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

På bakgrunn av Folkehelseloven ble det i 2015 laget en folkehelseoversikt i kommunen. Folkehelseoversikten skal videre brukes i all planlegging i kommunen, slik at man på sikt kan iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Les mer om oversikten her: Folkehelseoversikt i Bardu kommune