Kommunedirektør

Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

 

Om Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen og utfører sine oppgaver på bakgrunn av myndigheten som kommunestyret har gitt kommunedirektøren i Delegasjonsreglementet for Bardu kommune 2020

 

Kommunedirektøren kan delegere sin myndighet videre i egen organisasjon, så lenge lover, forskrifter og regler, ikke sier noe annet.

Myndigheten omfatter blant annet retten til å innstille i saker til offentlige organer, fullmakt til å undertegne dokumenter, samt fullmakter innen økonomi. I tillegg omfatter det myndighet retten til å påanke dommer og kjennelser, begjære påtale i straffesaker og utvidede fullmakter i krisesituasjoner.

Rita Bjørn er konstituert kommunedirektør i Bardu kommune.  Hun er utdannet innen økonomi, IT og ledelse og har 25 års erfaring fra kommunal sektor.  Til vanlig er hun ass.kommunedirektør og stabsleder i kommunen.

Rita Bjørn visittkort.png

Helse, omsorg og barnevern

Enhetsleder: Inger Linaker

Området består av:

 • Pleie- og omsorg
 • Psykisk helse
 • Helsestasjon
 • Legetjenester
 • Fysio-, ergo-, hjelpemiddel og folkehelse
 • Barnevern
 • Interkommunal legevakt

Oppvekst, kultur og integrering

Enhetsleder: Dagfinn Antonsen

Området består av:

 • Barnehage
 • Skole
 • Voksenopplæring
 • Kulturskole
 • Kultur
 • Flyktningetjenesten

Samfunn og utvikling

Enhetsleder: Johanne Sollid

Området består av:

 • Plan
 • Byggesak
 • Kart og oppmåling
 • Vei
 • Vann og avløp
 • Renovasjon
 • Bygg og eiendom
 • Landbruk
 • Næring

Stab og fellestjenester

Enhetsleder: Anne Løkse Berthinussen

Området består av:

 • Økonomi og regnskap
 • Lønn og personal
 • Innkjøp
 • Informasjon
 • Politisk sekretariat
 • Arkiv
 • IT
 • Bibliotek

Brann og redning

Enhetsleder: Daniel Olsen

Området består av:

 • Beredskap
 • Forebyggende
 • Feiing
 • Interkommunalt samarbeid – brannsjef, overordnet vakt, forebyggende avdeling og feiervesen