Barneverntjenesten i Bardu kommune har som sin målsetting å hjelpe barn, unge og familier som er kommet i en vanskelig livssituasjon. Barneverntjenesten arbeider etter Lov om barneverntjenester, og kan sette i verk tiltak avhengig av situasjon og type problematikk.

Hvem melder til barneverntjenesten?

De fleste meldinger barneverntjenesten mottar kommer fra foreldrene selv. Barn og ungdom oppsøker også barneverntjenesten på egenhånd for å be om hjelp. For øvrig mottar barneverntjenesten meldinger fra offentlige myndigheter og yrkesgrupper som politi, helsepersonell og ansatte i skole og barnehage.  Disse har alle et juridisk ansvar for å melde fra til barneverntjenesten. Andre privatpersoner melder også til barneverntjenesten. Privatpersoner har et moralsk ansvar, men ikke et juridisk ansvar for å melde.

Når skal man melde fra til barnevernet?

Mange er i tvil om når det er riktig å melde fra til barnevernet. Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Greit å vite før du sender bekymringsmelding

 

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utviklet 10 spørsmål og svar for hjelpe deg til å melde fra når du er bekymret for et barn.

Her finnes mye informasjon om forebygging av rus og kriminalitet: www.krad.no.

Se også :
http://www.116111.no
http://www.regjeringen.no
http://www.barneombudet.no
http://www.barnehuset.no
http://www.bufetat.no

Hvordan melder jeg til barnevernstjenesten?

Meldinger kan gis barneverntjenesten enten på tlf 77 18 55 70 eller per post. Det er også mulig å henvende seg personlig direkte til barneverntjenesten. Utenom kontortid kan barnevernvakten kontaktes på tlf 4000 2276. Dette er en interkommunal vakttelefon for akutte henvendelser hvor det er behov for bistand fra barneverntjenesten utenfor ordinær kontortid.

Trykk her for å melde digitalt eller for utskrift av meldeskjema. 

NB:Papirskjema må sendes i posten og ikke via e-post


Postadressen: Barneverntjenesten, Postboks 401, 9365 BARDU
Besøksadressen: Fogd Holmboesgate 56, Helsehuset (over helsestasjon), 9360 Bardu

Kan jeg som melder være anonym?

Privatpersoner kan være anonyme, men barneverntjenesten ønsker at alle som melder står fram med full identitet. Det er mulig å henvende seg anonymt til barneverntjenesten for å få råd og veiledning i forhold til en eventuell bekymring. En offentlig ansatt kan ikke være anonym, men kan drøfte en bekymring anonymt.

Målgruppe, saksgang og tiltak

Målgruppe
Barneverntjenesten yter hjelp til barn og unge til de fyller 18 år, og i enkelte tilfeller til ungdom mellom 18 og 25 år.

Saksgang
Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste. Ansvar og oppgaver finner du i Lov om barneverntjenester.
Når barneverntjenesten får inn en melding blir denne vurdert, for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Dersom barneverntjenesten mener at meldingen gir grunnlag for iverksettelse av en undersøkelse, blir foreldrene underrettet om dette pr brev.
I en undersøkelse er det vanlig at barneverntjenesten snakker med familien, barn/ungdom, samt at det blir innhentet opplysninger fra aktuelle instanser eller personer. På grunnlag av undersøkelsen og i samarbeid med familien kan det blir satt i verk tiltak.

Tiltak
Tiltak kan for eksempel være: Råd og veiledning, besøk/avlastningshjem, miljøarbeider, plass i barnehage/SFO osv. Tiltakene som settes inn er frivillige og i samarbeid med foreldre. I noen saker, der forholdene er så alvorlige at de kan skade barnets helse eller utvikling om barnet forblir i hjemmet, kan barneverntjenesten flytte barnet mot foreldrenes ønske. Det er Fylkesnemnda som skal behandle og fatte vedtak i alle tvangssaker. Statsfovalteren har tilsynsoppgave og er klageinstans.
Etter fylte 18 år kan i noen tilfeller påbegynte tiltak opprettholdes inntil fylte 23 år dersom ungdommen selv ønsker det og barneverntjenesten oppfatter tiltaket som hensiktsmessig.

Viktig informasjon om barnevernvakten

Barnevernvakten er barneverntjenestenes akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt.

Ring kommunens barnevernstjeneste dagtid 08.00-15.00 på 77 18 55 70, eller barnevernvakten fra 15.00-08.00 på 400 02 276 hvis du har det vondt hjemme.