Stine Strømsø_CU_600x830

Kommunedirektør

Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

 

Om Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen og utfører sine oppgaver på bakgrunn av myndigheten som kommunestyret har gitt kommunedirektøren i Delegasjonsreglementet for Bardu kommune 2020

Kommunedirektøren kan delegere sin myndighet videre i egen organisasjon, så lenge lover, forskrifter og regler, ikke sier noe annet.

Myndigheten omfatter blant annet retten til å innstille i saker til offentlige organer, fullmakt til å undertegne dokumenter, samt fullmakter innen økonomi. I tillegg omfatter det myndighet retten til å påanke dommer og kjennelser, begjære påtale i straffesaker og utvidede fullmakter i krisesituasjoner.

Stine Jakobsson Strømsø er kommunedirektør i Bardu. Hun er utdannet samfunnsviter, med master i ledelse og har erfaring fra privat og offentlig sektor.

Næringsavdeling

Avd. Næring lå tidligere under Samfunn og utvikling. Den ble i 2021 flyttet, og ligger nå under Kommunedirektør. 

Ved spørsmål ang. næring kan du ta kontakt med 

Næringssjef

Frode Bruvoll

Helse, omsorg og barnevern

Etatsleder: Hege Thomassen Fosslund 

Området består av:

 • Pleie- og omsorg, hjemmetjenester og Barduheimen
 • Rus og psykisk helse
 • Helsestasjon og jordmor
 • Legetjenester
 • Service og ernæring
 • Barnevern
 • Interkommunal legevakt
 • Bo og oppfølging

Oppvekst, kultur og integrering

Etatsleder: Lars-Georg Nordhus 

Området består av:

 • Barnehage
 • Skole
 • Voksenopplæring
 • Kulturskole
 • Kultur
 • Flyktningetjenesten

Samfunn og utvikling

Avdeling Plan og utvikling: Per Åke Heimdal

Avdeling Bygg og Eiendom: Frank Strømseth

Avdeling Kommunalteknikk: Sindre Dahle

Området består av:

 • Plan
 • Byggesak
 • Kart og oppmåling
 • Vei
 • Vann og avløp
 • Renovasjon
 • Bygg og eiendom
 • Landbruk

Stab og fellestjenester

Etatsleder: Rita Bjørn 

Området består av:

 • Økonomi og regnskap
 • Lønn og personal
 • Innkjøp
 • Informasjon
 • Politisk sekretariat
 • Arkiv
 • IT
 • Bibliotek

Brann og redning

Etatsleder: Frode Berg Olsen

Området består av:

 • Beredskap
 • Forebyggende
 • Feiing
 • Interkommunalt samarbeid – brannsjef, overordnet vakt, forebyggende avdeling og feiervesen