Setermoen Mottak AS er en privat bedrift som driver asylmottaket og har vært i drift siden 19.april 1999. Mottaket drives på oppdrag av Utlendingsdirektoratet og reguleres gjennom krav, rundskriv og avtale om drift av mottaket.

Setermoen mottak har to avdelinger Ordinær avdeling og Tilrettelagt avdeling. Vi er et desentralisert mottak, det vil si at våre beboere bor i hus, leiligheter og hybler rundt omkring i bygda. Våre kontorer ligger i Fogd Holmboes gt. 34. Vi har kontortid hverdager mellom 08:00-15:00. Tilrettelagt avdeling er døgnbemannet.

Våre beboere er fordelt på mange ulike nasjoner og vi har både familier og enslige kvinner og menn.  I mottaket skal beboerne ha et enkelt men forsvarlig botilbud mens de venter på svar på sin søknad om asyl i Norge.

Våre mål

Innenfor føringer og rundskriv gitt av UDI, skape en trygg og meningsfull tilværelse for alle beboere.

Ivareta den enkelte beboers behov gjennom åpenhet, trygghet og tillit.

Gjennom «Håndbok for Setermoen Mottak», utvikle rutiner som bidrar til vårt arbeide både internt og eksternt, blir oppfattet som profesjonelle og faglig dyktige.

Gjennom våre etiske retningslinjer sørge for at vi beholder vår integritet.

Ved å fjerne elendighetsperspektiv, avmystifisering og normalisering, bidrar vi til at beboere gjenvinner sin status og selvbilde. 

Ordinær Avdeling

Den ordinære avdelingen skal bidra til a beboere kan ivareta sin egen livssituasjon under mottaksoppholdet, samt forberede dem på bosetting eller retur til hjemlandet. Mottaket skal være et:

Et mest mulig normalt bosted for personer i en unormal livssituasjon, samt ivareta og gi vekstmuligheter for deres individualitet, tilhørighet og mestringsevne.

Drives på en måte som gir beboerne gode muligheter til praktisk deltakelse i og reell innflytelse på driften.

Ha et beboerrettet arbeid med tiltak som er differensiert i forhold til beboerens behov, bidra til en meningsfylt hverdag og gi den enkelte muligheter til ivareta sitt språk og sin kultur.

Tilrettelagt avdeling

Vi er en av 4 tilrettelagte avdelinger på landsbasis og den eneste i Nord Norge.

Avdelingen er døgnbemannet.

TA-plassene er forbeholdt personer med særskilte oppfølgingsbehov, primært: • Personer med psykiske og/eller fysiske lidelser.

• Personer som trenger hjelp og oppfølging i forhold til hverdagsmestring gjennom aktiviteter i dagliglivet (ADL-trening) og bo-trening» 

S M strand

Hva gjør beboerne?

For at våre beboere skal få en mest mulig meningsfull hverdag, har vi satt i verk en god del tiltak. Av dette kan nevnes svømming, fotball, sy- og strikkekurs. Mange av aktivitetene er helt eller delvis beboerstyrte, som betyr at de organiserer og avvikler disse selv. I tillegg arrangerer mottaket aktivitetsdager med fjellturer, fisking, aking, ski alt etter årstid og værforhold.

For beboerne er også biblioteket i kommunen et kjærkomment tilbud, hvor bibliotekarene velvillig hjelper til med å bestille og finne frem bøker på beboernes eget morsmål. I tillegg får de som har interesse lånt bøker og annen utstyr for å lære norsk. Vi håper og tror at disse aktivitetene har en positiv effekt både for beboerne og lokalsamfunnet forøvrig. I tillegg følger alle beboerne UDI's informasjonsprogram, som tar for seg det å være asylsøker, samt en god del samfunnskunnskap om Norge.

Bosetting

Ved positivt svar på asylsøknad, kartlegges beboerne. IMDI (www.imdi.no)  er ansvarlig for bosettingen. Beboere blir bosatt fra Setermoen mottak til kommuner spredd over hele landet.

Setermoen mottak kamp

Ledelse

Driftsoperatøren ved Setermoen mottak er Tor Einar Svendsen, men den daglige driften ledes av Daglig leder Sami Hajzeri
Vi har 20 årsverk fordelt på 27 ansatte.