Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste som skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester for barn og unge 0-20 år. Formålet er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader ved å veilede og samarbeide med barnets foresatte. Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. Tilbudet skal tilpasses den enkeltes behov og livssituasjon.

Barn har rett til nødvendig helsehjelp, også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1.

Barn uten fast opphold i riket har også rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, herunder helsekontroller på helsestasjonen, jf. forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket § 4.

Skolehelsetjenesten i Bardu

Skolehelsetjenesten er en del av helsestasjonstilbudet og skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot enkeltelever, grupper og skolemiljøet i kommunens grunnskoler.

Tilbudet omfatter:

  • Helseundersøkelse og helsesamtale, etter fastsatt program
  • Psykologisk førstehjelp undervisning på 5. og 8. trinn
  • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning individuelt og i grupper
  • Vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet
  • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser (BUP, fastlege, PPT, barnevern, fysioterapeut og andre)
  • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper
  • ”Åpen dør” (kontortid) på skolene – tilgjengelig for elevene

Angående til – og fraflytting​

Foresatte må selv melde flytting til folkeregisteret. Samtidig må de gi beskjed til helsesykepleier på helsestasjon/skolehelsetjenesten om hvor de flytter og ny adresse.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har plikt til å føre journal med helseopplysninger. Dette skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging av barnet/eleven. Foresatte/eleven har som hovedregel rett til innsyn, samt kopi av journalen (må betales). Hovedregelen er at journalen skal overføres ved flytting til ny helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

Helsetjenesten har plikt til å melde vaksinasjoner som er utført til det sentrale dataregisteret SYSVAK, utviklet av Statens helsetilsyn.