Vokal:

 • sang
 • kor for 5.-7. klasse, sanggruppe for 8.kl og eldre

Kunst:

 • gruppeundervisning

Klimpre-/strengeinstrumenter.:

 • ukulele
 • mandolin
 • gitar
 • elgitar
 • bassgitar

Strykeinstrumenter:

 • fiolin
 • bratsj
 • cello

Treblåseinstrumenter:

 • tverrfløyte
 • klarinett
 • saxofon

Messingblåsinstrumenter:

 • kornett
 • trompet
 • althorn 
 • tenorhorn
 • baryton
 • tuba

Tangentinstrumenter:

 • piano
 • keyboard

Slaginstrumenter:

 • tromme/slagverk

Kulturskolens målsetting

Overordnet målsetting:
Arbeide for at alle interesserte barn, unge og voksne i Bardu kommune skal få et kulturtilbud gjennom opplæring - utfoldelse - opplevelse og gjennom dette bidra til:
- å skape et kvalitativt bedre samfunn
- å utvikle gode oppvekstvilkår for barn og unge

Generelle mål for undervisningen:
- utvikle elevenes ferdigheter og kunnskaper i musikk og kunstfag
- stimulere og utvikle kreativitet, fantasi og estetisk sans
- styreke identitet, sjøltillit og tilhørighet i lokalsamfunnet
- øke forståelsen for kunstnerisk arbeid og uttrykk
- gi elevene mulighet til å oppleve og arbeide sammen med profesjonelle kunstnere

Retningslinjer for undervisningen

Timeavtale
Skoleåret følger grunnskolens skolerute og deles inn i høst- og vårsemester. Timeavtale gjøres ved begynnelsen av hvert semester.

Oppmøte
Eleven skal møte i rett tid til alle undervisningstimer

Fravær
Dersom eleven blir forhindret fra å møte til time må det gis melding om dette i god tid på forhånd. Enten direkte til læreren eller til kulturskolens kontor. Elever kan ikke få forsømte timer tilbake.

Avbrytelse av undervisning
Regelen er at elever ikke uten videre kan avbryte sin undervisning i et semester. Unntaksvis kan kulturskolen etter søknad innvilge permisjon for resten av semesteret. Elevkontingenten vil imidlertid ikke bli ettergitt.

Utelukkelse fra undervisning
Elever som uteblir fra sine undervisningstimer to ganger på rad uten å gi melding og/eller ikke viser tilstrekkelig interesse, kan utelukkes fra videre undervisning neste semester.

Utmelding
Alle utmeldinger skal skje skriftlig. Utmeldingsfrist for høstsemesteret er 1.juni og utmeldingsfrist for vårsemesteret er 1. desember.

Elevkontingent for ett semester kan bli innkrevd for elever som ikke overholder fristene for skriftlig utmelding.

Skolepenger
Satsene for skolepenger blir fastsatt av kommunestyret i kommunens betalingsregulativ.

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for 2. og påfølgende barn fra samme familie som er elever i kulturskolen.

For alle instrumentalelever er deltakelse i samspillgrupper, orkester, band eller korps en viktig del av undervisningen. Kulturskolen samarbeider med Setermoen skolekorps om opplæringa på korpsinstrumenter.