Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til boligbygging

Bardu kommune har tilskuddsordning for boligbygging og for restaurering av ikke bebodde, innkjøpte hus.

Hvem er omfattet av ordningen?

  1. Private personer som vil bygge egen bolig, inkludert våningshus og kårbolig på landbrukseiendom i Bardu kommune.
  2. Ordninga skal ikke gjelde bygging av flermannsboliger for utleie eller salg.
  3. De som allerede er tildelt gratis tomt i kommunale boligfelt er ikke omfatta av ordningen
  4. Ordningen gjelder nybygg. Den gjelder også restaurering av innkjøpt ubebodd hus der restaureringskostnadene overstiger kr. 1 mill. ihht. fremlagt budsjett og med utbetaling etter ferdigstillelse og fremlagt regnskap. Tilbygg, anneks og oppbygging etter brann, naturskade o.l. er ikke omfatta av ordninga.
  5. Ordningen gjelder ikke bygging av fritidsboliger.

Beløp

Kr. 100.000,-.

Krav til søknaden

  1. Kommunen kan behandle søknader om tilskudd etter at det er gitt byggetillatelse og kommunen har utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 
  2. Det kan søkes om tilskudd til boliger som har fått byggetillatelse fra 1.1.2018 og ut 2021, eller inntill 20 tilskudd er utbetalt. 

Vilkår for utbetaling

  1. Tilskuddet blir utbetalt etter at kommunen har utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for boligen er godkjent, jf. reglene i plan- og bygningslova.
  2. Tilskuddet kan bare utbetales til søker som har folkeregistret adresse på den aktuelle boligen.

Krav til søknad om tilskudd

Krav til søknad om tilskudd, boligbygging i Bardu 2018-2021.

Vedtatt i Bardu kommunestyre 20.juni 2018 med endringer vedtatt av formannskapet 31. januar 2019.

 

Om søker har gitt uriktige opplysninger i søknaden om tilskudd, kan kommunen kreve tilskuddet tilbakebetalt.

 

Spørsmål om ordningen kan rette til Bardu kommune ved kommunedirektør.