Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen og holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet.
 
Utvalget uttaler seg til kommunestyret om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak og påser at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. De rapporterer til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem og sørger for at kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp.
 
 

Sekretariatet for kontrollutvalget i Bardu kommune ivaretas av Hålogaland revisjon AS.

Forespørsler om eventuelle ønskede opplysninger kan rettes til tah@halogalandrevisjon.no.

 
 

Kontrollutvalget består av følgende medlemmer for perioden 2019-2023:

Torill J_mini.JPG  Torill Johansen - leder
Sigfred S_mini.JPG  Sigfred Steien - nestleder
Vilhelm K_mini.JPG  Vilhelm Kjelsvik
Aleksander Bjørnsen_mini.JPG  Bjørn Wiggo Nerli
Gro Bjerregård_mini.JPG  Guro Håkstad