Kontrollutvalget er en del av egenkontrollen i kommunen og er underlagt kommunestyret.

Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 23 og kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.

 

Kontrollutvalgets hovedoppgaver er å:

  • føre kontroll med at den økonomiske forvaltningen i kommunen skjer i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon, som er å kontrollere at kommunen i sin forvaltning overholder gjeldende lovbestemmelser og vedtak
  • påse at det gjennomføres eierskapskontroller, som er å kontrollere at kommunens forvaltning av selskaper skjer i samsvar med gjeldende lovbestemmelser og vedtak
  • påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
  • påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

 

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

Kontrollutvalget tar imot henvendelser fra kommunens innbyggere og andre. Alle henvendelser blir vurdert, men det er kontrollutvalget selv som avgjør om henvendelsen gjelder et forhold som kontrollutvalget bør se nærmere på. Kontrollutvalget er ikke en klageinstans i enkeltsaker og har ikke myndighet til å bestemme hvordan en sak skal løses. Kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.

Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres til kontrollutvalgets leder, eller sekretariat.

Revisjon for Bardu kommune utføres av KomRev NORD IKS. Revisjonen har også egen side for varslinger/tips.

 
 
 

Sekretariat

Kontaktinformasjon sekretariat:

Sekretariatstjenestene for kontrollutvalget utføres av K-Sekretariatet IKS, som kan kontaktes på følgende måter:

Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

Tlf: 920 82525

E-post: susan@k-sek.no

Web: www.k-sek.no

 

Kontaktinformasjon revisor:

KomRev Nord IKS

Telefon hovedkontor: 77 04 14 00
E-Post: post@komrevnord.no

Web: www.komrevnord.no

Revisorene i KomRev Nord IKS har en egen side for varslinger/tips:

https://komrevnord.no/tipsvarsling

Protokoller fra kontrollutvalget

Protokoll 12.2.24

Protokoll 25.9.23

Protokoll 22.5.23

Protokoll 14.11.22

Protokoll 12.9.22

Protokoll 16.5.22

Protokoll 21.2.22

Protokoll 20.2.23

Kontrollutvalget består av følgende medlemmer for perioden 2023-2027:

Aleksander Bjørnsen_mini.JPG  

Ole Helge Engmo (FRP) - leder

Rtechengmo@yahoo.no

 

Torill J_mini.JPG 

Torill Johansen (AP) - nestleder

torillj5@online.no

911 93 841

Vilhelm K_mini.JPG  

Vilhelm Kjelsvik - medlem

vilkje@online.no

940 37 102

Aleksander Bjørnsen_mini.JPG  

Morten Nyberget (H) - medlem

mortennyberget@gmail.com

979 34 450

Gro Bjerregård_mini.JPG 

Elin Uhre (SV) - medlem

elinuhre@start.no

977 81 873